Konsellu Ministru Dekreta Lutu Nasionál ba Ma’Huno Nia Mate

by -5.638 views
Imajen ne’e hatudu evakuasaun Ma'huno Bulerek Karathayano ho aviaun Helikoptru bafoin Timor Leste hetan ona liberdade husi okuasaun Indonézia. Foto Espesial

DILI (Timor Post)—Konsellu Ministru lideradu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak dekreta lutu nasionál ba eroi boot José António Gomes da Costa  alias Ma’huno Bulerek Karathayano.

Iha Palásiu Governu Dili, bainhira rona Ma’Huno hakotu iis, iha reuniaun konsellu ministru nia rohan, Taur diriji minutu silénsiu hodi fó omenajen no dekreta lutu nasionál hahú husi tuku 7:59 kalan to’o Tersa (28/09/2021) tuku 7:59 kalan.

Notisia Relevante: Xanana Fo Sasin Kona-ba Ma’Huno, “Jerasaun CCF 1975 Hela Na’in Ida De’it” https://timorpost.com/xanana-fo-sasin-kona-ba-mahuno-jerasaun-ccf-1975-hela-nain-ida-deit/

Tuir ajenda, Taur mos sei lidera serimónia hatun bandeira nasional to’o rin klaran (meia haste) iha Palásiu Governu oin nu’udar símbolu lutu nasiona no serimónia hanesan hala’o iha territóriu tomak liuliu edefísiu públiku sira.

Notisia Relevante: Hafoin Livre Husi COVID-19, Ma’Huno Hakotu Iis Iha HNGV https://timorpost.com/hafoin-livre-husi-covid-19-mahunu-hakotu-iis-iha-hngv/

Ma’huno hakotu iis iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) iha loron Sesta lorokraik (24/09/2021).

Ma’huno durante ne’e infetadu moras daet COVID-19 izola iha Sentru Izolamentu Lahane, maibé hafoin teste ikus negativu no transfere ba HNGV tanba sei infrenta moras seluk maibé la konsege salva.

Ma’huno  moris iha loron 14 Abril 1949. Nia nu’udar FALINTIL ne’ebé hamutuk ho Komandante Ein Xefe Kayrala Xanana Gusmão konsege lidera funu to’o Timor Leste hetan libertasaun husi okupasaun Repúblika Indonézia.

Ma’huno nu’udar atual Vise Prezidente Dahuluk Partidu Kongresu Nasional Rekonstruksaun Timorense (CNRT).

Saudozu nia isin mate lori ona husi HNGV ba tau iha nia uma Bebonuk, Dili hodi hein desizaun família no estadu ba haloot. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.