Konsellu Ministru Aprova Aliterasaun Daruak Ba Lei Orgánika Governu Daualu

by -988 views

Timor Post (11/06/2020)- Oitavu Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM)  Kuarta (10/11) aprova aliterasaun daruak ba lei orgániku.

Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Leite Magalhães no Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku interinu Fidelis Leite Magalhães, dehan ho aliterasaun ida ne’e lori mudansa balun ba iha kompozisaun ezekutivu ninian.

“Ohin konsellu ministru hasoru malu iha Palasiu do Governu no aprova tan alterasaun ba organika ba VIII Governu nian ne’ebé mak hato’o hosi Primeiru Ministru. Ho aliterasaun ida ne’e governu hatama  Servisu Nasionál Ambulánsia no Emerjénsia Medika iha Ámbitu Ministériu Saúde nia no klarifika atribuisaun ba prezidente Konsellu Ministru nian iha matéria ba reforma no modernu administrative no define di’ak liután atribuisaun sira ba Ministru koordenadór ba Asuntu Ekonómiku nu’udar membru Governu ne’ebé apoia Primeiru-Ministru hodi halo koordenasaun Governu nian iha matéria ekonómika.

Kona-ba kompozisaun ezekutivu nian, diploma ida-ne’e tau hamutuk kargu Vise-Ministra ba Kuidadu Saúde Primáriu no Vise-Ministru ba Dezenvolvimentu Estratéjiku Saúde nian no, nune’e, sei temi ho naran Vise-Ministru Saúde, no kria mós kargu ba Vise-Ministru Agrikultura no Peska”, esplika  Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Leite Magalhães.

Alende ne’e Konsellu Ministrus aprova ona mós projetu kona-ba Rezolusaun Governu nian, ne’ebé Primeiru-Ministru mós mak aprezenta kona-ba kriasaun Komisaun atu elabora Planu Rekuperasaun Ekonómika no nomeasaun Rui Gomes hodi lidera Komisaun ne’e.

Komisaun ne’e tenke, iha prazu másimu loron neen-nulu nia laran, rekomenda ba Konsellu Ministrus medida hirak ne’ebé atu aprova no asaun hirak ne’ebé atu ezekuta hodi rekupera ekonomia nasionál, ne’ebé sistematizadu no organizadu iha planu rekuperasaun ekonómika. Komisaun ida-ne’e ninia serbisu sei ramata ho aprezentasaun planu ba Konsellu Ministrus.

Jornalista: Jaime Pires

Editor: Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.