Kondisaun Estavel, Don Norberto Muda Ona ba Sala VIP

by -1.111 views
Bispu Dioceze Maliana, Don Norberto do Amaral, imajen google

(Reportajen Gilberto dos Santos/Editor Mateus da Cruz)

DILI—Tanba kondisaun saúde hahú estavel, médiku sira muda ona Don Norberto do Amaral hosi sala ICU ba sala VIP 2, Hospital Nasionál Guido Valadares.

“amu bispu nia kondisaun hahú normal ohin dadeer doutór sira muda husi nee ba baixa fali Sala VIP hodi kontinua halo tratamentu,” dehan médiku balun iha Sala VIP ba jornalista Timor Post, tersa ne’e.

Timor Post tenta konfirma kona-ba rezultadu teste raan husi amu bispu nian, maibé diretór Klinika HNGV, laiha fatin tanba sei tuir hela enkontru.

Tuir observasaun iha sala VIP, Madre sira no bainaka balun atu tama ba haree kondisaun amu Bispu maibé médiku sira la autoriza.

Iha sala VIP, mediku sira mós taka hela avizu iha odamatan katak seidauk iha autorizasaun ba vizitante sira atu vizita tanba amu Bispu presiza deskansa uitoan.

Durante amu bispu baixa iha Sala ICU iha domingu kalan no Segunda dadeer (28/02) hetan vizita husi líder nasionál Kay Rala Xanana Gusmão akompana husi José Ramos Horta, nune’e Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ho nia espoza.

Amu Bispu Dioceze Maliana, Don Norberto do Amaral, horisehik kalan ho karreta privadu hosi Maliana mai Dili ho objetivu atu enkontru iha CET, maibé to’o iha dalan klaran hetan atakasaun no tensaun sa’e maka’as nune’e nia motorista lori kedas mai Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV).(Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu youtube Timor Post)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.