Komunidade Xinez iha Timor Leste Selebra ‘Tinan Laho’ 2020

by -181 views

DILI—Komunidade xineza-timoroan sira iha Timor Leste selebra Tinan Foun Imlek ba-dala 2571 ka Tinan Laho ba tinan 2020 nian, iha loron Sábadu (25/01/2020). Iha Dili, selebrasaun hala’o iha Uma Reza Xineza ou baibain bolu Uma Xina Maromak, iha Bairro-Formoza, Dili.

Tuir fi’ar xineza sira nian, Tinan Laho iha signifikadu barak ba moris sira nian iha sira nia futuru. Tinan ne’e sempre hamosu sorte di’ak ba xineza sira.

Responsavel Xina Maromak Dili, Fong Kui Kong ba Timor Post hatete, selebrasaun loron ida ne’e iha Dili la hanesan tinan-tinan tanba, ladun hetan partisipasaun di’ak husi komunidade xinez sira iha Dili laran.

“Tinan de’e di’ak maibé ba ita hanesan baibain de’it, tinan kotuk ema estranjeiru barak maibé tama tinan ne’e ema laiha ona, dalaruma sai hotu ba ema nia rain ona, ne’e mak ladún rame ida,”  Fong Kui Kong  ba Timor Post iha Uma Xina Maromak.

Nia dehan, tinan ida ne’e hanaran tinan laho signifika ba sira ekonomia la’o di’ak, sorti hotu la’o normal, la’o kapas hotu la iha buat ida falla iha moris loron-loron.

Entretantu Primeiru-Minsitru Taur Matan Ruak hato’o ksolok ba selebrasaun ne’e ba komunidade xineza-timoroan ne’ebé mak selebra espesial ida ne’e.

“Hein katak ho Tinan Laho nian ne’e bele lori susesu ba komunidade xineza-timoroan hodi hamutuk ho governu ita bele dezenvolve Timor Leste ida ne’ebé forte, riku no seguru,” subliña Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha komunikadu ne’ebé Timor Post asesu. (ato/cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.