Kompleta Soberania Total, Xanana Kontinua Hasoru Retno Marsudi

by -69 views

DILI—Xefe Negosiador Prinsipál Fronteira Rai no Tasi, Kayrala Xanana Gusmão kontinua hasoru malu ho Ministra Negósiu Estranjeiru Repúblika Indonézia (RI) Retno Marsudi hodi diskute kona-ba fronteira rai no tasi entre Timor Leste ho Indonézia.

Sorumutu ne’e kontinuasaun husi sorumutu sira antes ne’e Xanana halo ona ho eis Ministru Koordenador Assuntu Polítika no Seguransa (Menko Polhukam) Wiranto ho Ministra Retno rasik iha governasaun Jokowi-Jusuf.

Nune’e, tanba governu foun Jokowi-Ma’ruf Amin, maka Xanana ho nia ekipa inklui Embaixadór Timor Leste ba Indonézia, Alberto Carlos inisia surumutu ne’e hanesan diálogu kontinuasaun.

Xanana ho ekipa molok hasoru Ministra Retno ba dala ida ne’e iha loron 05/02/2020, Xanana hasoru uluk Ministru Koordenador Assuntu Polítika no Seguransa (Menko Polhukam) foun Mahfud Md, iha loron (04/02/2020).

Iha sorumutu Xanana ho Ministra Negósiu Estranjeiru Retno Marsudi,  entidade husi rai viziñu rua ne’e ko’alia liuliu ba fronteira rai ne’ebé sei seidauk hakotu liuliu iha Noel Besi, Citrana ho Sunan Bijael Oben.

Sorumutu ho Ministra Retno iha ámbitu amigável tebes entre líder rai rua ne’e, no kompremete atu rezolve lalais no hetan akordu formal iha tempu besik.

Delegasaun Xanana kompostu husi Embaixador Alberto Carlos, Eis-Vise Ministru Negósiu Estranjeiru Timor-Leste, Roberto no Konsilleru Marcos.

Atu kompleta soberania total Timor Leste nian, liuliu fronteira entre nasaun viziñu sira, ho Austrália, estadu rai rua iha ona akordu permanente iha fronteira tasi nian. No ho Indonézia prosesu la’o dadauk liuliu fronteira rai. Inkuantu ikus liu maka nasaun tolu ne’e, Timor Leste, Austrália ho Indonézia tenke túr hamutuk fali hodi halo diálogu no hetan akordu kona-ba ketan sira daet entre nasaun tolu ne’e nian. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.