KHUNTO Prepara ba Juramentu iha Ramelau

by -111 views

Timor Post (29/06/2020)-Sekretáriu Jerál Partidu KHUNTO, José Agostinho da Silva, hatete partidu Kmanek Unidade Timor Oan (KHUNTO) preparadu ona atu realiza kompromisu polítika no kompromisu partidu nian atu halo juramentu iha foho Ramelau.

Nia afirma, partidu KHUNTO iha kometimentu atu kumpre kompromisu eleitorál ne’e iha tempu badak sei organiza oinsá mak bele konkretiza kompromisu eleitorál sira.

“Ita sei realiza iha tinan ida ne’e nia laran, Maibé ba oras ida ne’e seidauk bele tanba ita haree sei iha situasaun udan”, informa Agostinho.

Ministru Transporte no Telekomunikasaun ne’e hatete preokupasaun públiku nian ne’e sei la sai obstaklu ba Partidu KHUNTO, importante mak prontu para kumpre no prontu para konkretiza.

“Ida ne’e kompromisu polítika ka kompromisu eleitorál Partidu KHUNTO nian Kona-ba halo juramentu iha foho Ramelau”, informa José Agostinho ba jornalista sira liu hosi konferénsia imprensa ne’ebé hala’o iha Sede Partidu KHUNTO, Manleuana, Dili, Segunda (29/06).

José Agostinho husu entidade hotu hamutuk hodi kria situasaun ida ne’ebé kondús, kolabora iha Paz no estabilidade polítika, estabilidade seguransa, estabilidade ekonomia liuliu ba prosperidade ba moris di’ak povu no nasaun.

Jornalista Julio Salinas Soares

No More Posts Available.

No more pages to load.