Kazal “Madohi” Fo Prokurasaun ba Advogado Octavio

by -531 views
Advogado privadu,Octavio Cardoso, lori dokumentu perkursu (kuasa) ba kazal nain 2 iha Madohi asina.Foto TP/Esp.

(Reportajen Rosa Garcia)

DILI  (Timor Post) – Advogado Timor oan, Octavio Cardoso, prontu fó nia-an no tempo tomak hodi apoiu kazal nain 2 (rua), Rosalito de Jesus ho Celia Imaculada Pinto iha suku Madohi, Fomentu ,ne’ebe foin lalais viral tanba osan laiha selu fatin ne’ebe sira aluga hodi hela.

Ba Timor post ,kuarta (19/05), Octavio Cardoso, informa Nia prontu sai advogado ba kazal nain Rua ne’ebe infrenta hela problema boot ne’ebe mak persiza ita hotu-hotu nia tulun ( Surtu COVID -19 ne’e ) , governu mós dekreta EE,SS no KO, Ida nee afeita direta ba Komunidade maoria nia situasaun ekonomia, ho razaun ida ne’e ita persiza tulun malu atu kombate pesti ne’e.

“Tuir Los Prezidente Parlamento orienta komisaun relevante iha Uma fukun hodi halo fiskalizasaun bazeia ba relatorio fiskalizador, no persiza fo nia estatementu hodi minimiza pozisaun sidadaun ka kazal na’in rua nian ne’ebe mak infrenta hela situasaun difisil hanesan direitu fundamental povu nian, la’os diretamente orienta PNTL hodi investiga”, afima tan portavoz mama bolu.

Advogado privadu ne’ebe Nia eskritoriu iha bairo Fomento, Comoro, ne’e sai ona perkursu (kuasa) ba kazal Rua nee ho dokumentu inskrisaun numeu 089/IV/CGDA. no hetan aprovasun Liu hosi asinaturan kazal Rua nee iha dia 19 Maiu 2021. (Lee nutisia seluk iha Jornal Timor post)

No More Posts Available.

No more pages to load.