Karreta Tanki Tula Mina Baku Fila iha Holarua, Bombeiros Hasai Kondutor iha Fatuk Let

by -381 views

Timor Post (21/01/2021)—Karreta truk tanki tula mina ho xapa matríkula 60-809 TL, husi Dili atu ba Same Villa, baku fila iha área Erlesu, suku Holarua, Postu Administrativu Same, Munisípiu Manufahi. Asidente ne’e akontese iha Kinta loron (21/01/2021) maizumenus oras tuku 17.

Ema na’in-tolu mak sai vítima husi asidente ne’e. Na’in-ida nu’udar kondutór kanek todan no na’in-rua seluk kanek kma’an.

Vítima ne’ebé kanek kma’an, Genivaldo Cornelio Gonsalves Freitas haktuir, sira na’in-tolu túr hotu iha karreta oin. Besik iha fatin akontesimentu, iha uluk motor ida ne’ebé konduz husi feto ida halai hasoru malu rabat los ba karreta. Nune’e, hakfodak karreta tún ona ba rai naruk no nia matan baku ba sorin kondutor laiha tiha ona.

Nia dehan, karreta baku fila ba mai dala tolu, sira na’in-rua iha de’it karreta laran.

“Primeiru labarik feto ida ho motor injektion sa’e ba ha’u nia tiun ho karreta rabat ha’u hakfodak fuan lakon no tiu silu bulanti tun mai derepente tiu laiha ona sorin, tanba monu sai tiha ona husi karreta laran,” Grivaldo ba Timor Post bainhira ba hala’ tratamentu intensivu iha Sentru saúde Munisipíu Manufahi.

Hafoin karreta para ona iha rai lolon maka nia tenta hamriik maibe oin halai to’o nia monu fila-fali ba rai. La kleur komunidade sira ba haree no autoridade Bombeiros sira ba to’o fatin akontesimentu hodi halo evakuasaun.

Hafoin evakuasaun, Komandante Bombeiros Munisípiu Manufahi, Bruno da Costa Magalhães haktuir, sira rona informasaun karreta baku fila, nia lidera kedas ekipa ida tún ba terrenu hodi halo intervensaun rápidu.

Nia hatete, sira to’o fatin akontesimentu, konsentrasaun uluk liu ba salva vítima sira nia vida.

Bruno dehan, vítima na’in-tolu ne’e na’in-ida ne’ebé kanek todan ne’e tanba pankada iha parte ulun no iha parte kabas hodi nakles no monu tama tiha iha fatuk leet mak ekipa bombeiros hasai no nain rua seluk ida kanek iha tilun no ida liman.

Fatin hanesan Médiku Sentru Saúde Munisípiu Manufahi, Joanico Gusmão Soares relata, simu pasiente na’in-tolu ne’e, kondutor ho naran Ego Marsal maka sofre kanek todan tanba pankada iha ulun no kanek makaas iha kabas parte karuk nakles no ruin balun tohar.

Nia dehan, pasiente ne’ebé grave hafoin nia parte suku tiha pontu sanulu resin hitu (17) iha kabas hodi tun, maibé suku dook malu de’it atu nune’e transfere lalais ba Ospital Referal Maubisse hodi halo tratamentu emerjénsia.

Tuir observasaun Jornalista Timor Post, ekipa Bombeiros no médiku sira halo atendimentu ho profesional tebes. (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.