KAK husik Fali Jerente Dili Mart ho Diretora Aprovizionamentu MTKI

by -460 views

Timor Post (11/12/2020)—Komisaun Anti Korupsaun (KAK), husik fali Jerente Kompañia Dili Mart ho Diretira Aprovizionamentu iha Ministériu Turismu Komérsiu no Indústria (MTKI), hafoin investiga kona-ba fahe aihan fohuk no dodok ba komunidade sira iha programa sesta bázika.

Iha loron 10/12/2020, ekipa ida husi KAK ba bolu obrigatóriu Jerente Dili Mart ho Diretora Aprovizionamentu MTKI iha ida-idak nia servisu fatin tanba deteta kompañia hala’o asaun kontra bandu ne’e iha Suku Komoro, Postu Administrativu Don Aleixo , Munisípiu Dili.

KAK foti medida ne’e hafoin prende kedas sasan fohuk no dodok sira hodi hapara provizoriu atividade distribuisaun aihan sesta bázika husi kompañia ne’e.

Maske nune’e, hafoin halo investigasaun durante oras hirak nia laran, KAK husik fali Jerente no Diretora ne’e, maibé fó xamada atu labele mosu tan problema hanesan.

Entretantu KAK kompromete kontinua halo kontrolu ba implementasaun programa sesta báziku iha Timor laran tomak.

Jornalista: Jaime Pires

Editór: Noémio Falcão

No More Posts Available.

No more pages to load.