Junhu, Hahu Implementa Pagamentu 50 USD ba Idozus

by -602 views
Prezidente Institutu Nasional Seguransa Sosial (INSS) Longuinos Armando Leite, Foto TP/Mariano Abi

(Reportajen Mariano Abi/ Editor Mateus da Cruz)

Dili (Timor Post) –Prosesu pagamentu ba idozu faze daruak tinan 2021 nian remata ona iha teritoriu nasional, ezeptu Baukau, governu sei implementa fali pagamentu primeira faze iha fulan Junho tinan ne’e, sei hahu implementa 50 USD ba idozu sira.

“Ami hein relatoriu husi BNCTL hanesan banku ne’ebe implementa programa ida ne’e, depois ami planu hamutuk fali ba ona ferik no katuas iha primeiru faze tinan 2022 nian, ne’e ita hahu ho $50 dolar, agora daudaun, sei nafatin $30 dolar, ba tinan 2022 ita hahu implementa ona ho $50 dolar ne’e,” dehan Prezidente Institutu Nasional Seguransa Sosial (INSS), Longuinos Armando Leite iha ninia kna’ar fatin Kaikoli, Tersa (22/02).

Nia hatete, implementasaun pagamentu ba idozus faze daruak tinan 2021 nian iha munisipiu Baukau la’o tarde uituan tanba Baukau iha suku barak no problema ida seluk maka estrada la di’ak, liu-liu iha parte Kelikai nian, maske nune’e sei tenta nafatin hodi halo pagamentu.

Daudaun ne’e halo ona pagamentu ba idozu hamutuk 93.000, hosi orsamentu segundu faze nian hamutuk $17 miloes itall.

“Ba tinan 2022, ami sempre iha dadus nafatin, tanba iha mos ita nia ferik no katuas sira balu ne’ebe maka foin tama ba 70 anos, ne’e ita rekolla ona, sira nia data ne’ebe hatama iha tinan uluk, ita tenke hatama ba data base, ne’ebe dalaruma ba 2022 ne’e, nia idozu ne’e bele aumenta ona, la’os 93, mais bele to’o 96 ou bele mos to’o 100,” nia afirma.

Konaba total idozu ne’ebé sei simu osan iha faze primeiru tinan ne’e nian, nia esplika, agora daudaun ekipa tékniku husi INSS sei rekolla dadus ba sistema, tanba ne’e seidauk bele hatene loloos numeru fiksu idozu nain hira maka simu ona pagamentu, ezeptu antes fulan ida hahu pagamentu foin bele hatene dadus loloos, tanba iha fulan ida antes pagamentu INSS nia lista ba ona iha banku.

“atu hatene loloos total fiksu ne’e so antes fulan ida hahu pagamentu tanba hela fulan ida atu ba halo pagamentu, ami nia lista ba ona iha banku, mak ita boot sira hatene,”nia dehan.

Pagamentu ba idozu sira normalmente implementa dala rua iha tinan ida nia laran, bainhira primeiru faze implementa iha Junho maka segundu faze baibain implementa iha Novembru. (Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu youtube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.