José Luis Simu Desizaun Governu Sentral no Hato’o Mensajen Úniku ba Arsenio Bano

by -241 views

Timor Post (10/06/2020)—Prezidente Rejiaun Autónomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA) sesante José Luis Guterres simu desizaun governu sentral liuhusi Konsellu Ministru iha loron 10/06/2020 halo ezonerasaun ba nia no nomea fali Arsenio Bano.

Ba Timor Post via telefone hafoin rona desizaun Konsellu Ministru, José Luis Guterres hatete, simu desizaun ne’e. No hato’o mensajen úniku ba Prezidente RAEOA foun Arsenio Bano. “Sussesu ba Prezidente Autoridade (PA) foun. Importante liu maka povu Oekusi Ambeno nia moris i estabilidade,” José Luis subliña.

José Luis Guterres simu pose ba Prezidente RAEOA iha loron 15/11/2019 husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi troka Marí Bim Amude Alkatiri.

Durante fulan hitu lidera RAEOA, José Luis konsege hala’o sevisu lubuk ba povu Oekusi liuliu hahú fo konfiansa ba povu, halakon diskriminasaun, kór polítiku iha rai ketan ne’e, no prepara ba halais liu tan dezenvolvimentu ekonomia.

Mudansa ba estrutura iha RAEOA, intensaun hahú kedas iha kampaña eleitorál no Primeiru Ministru Taur Matan Ruak rasik iha momentu ne’eba iha kampaña AMP (Aliansa Mudansa ba Progresu) kompostu husi CNRT, PLP ho KHUNTO deklara, bainhira kaer ukun hasai Alkatiri ho Arsenio husi RAEOA.

Deklarasaun ne’e sai realidade, hodi hili José Luis ho nia ekipa ba troka Alkatiri no Arsenio Bano. Maibé la to’o tinan ida, marka hikas istória liuhusi proposta Taur Matan Ruak rasik nomea hikas Arsenio Bano ba troka José Luis Guterres, hafoin koligasaun AMP lideradu Xanana Gusmão naksobu iha dalan klaran.

Liuhusi Konsellu Ministru iha loron 10/06/2020, ofisialmente ezonera ona José Luis Guterres no foti fali Arsenio Paixão Bano ba lidera Rejiaun Autónomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA).

Minsitru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Leita Magalhães informa, konsellu ministru lako’alia kona-ba motivu saida mak ezenora José Luis Guterres maibé tuir de’it desizaun konsellu ministru.

“Ami la ko’alia kona-ba motivu polítiku maibé ami ko’alia de’it kona-ba desizaun konsellu ministru. Nebe, ida ne’e mak ohin desizaun hosi konsellu ministru,” Fidelis hatete ba Jornalista sira hafoin Konsellu Ministru iha Palásiu Governu, Dili. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.