ADVERTISEMENT

Mandati: Neutralizasaun Polítika FRETILIN, Figura Rua Merese Hotu

Timor Post - Jeral
Reportajen : Cardenio Alves
Editor : Hermenegildo da Costa Tilman
  • Share
Deputadu David dias Ximenes "Mandati". Foto Espesial

DILI (Timor Post.com)—Partidu Frente Revolusionáriu Timor-Leste Independente (FRETILIN), liu husi deklarasaun partidu hatete figura na’in rua ne’ebe propoin husi reuniaun Konsellu Ministru horsehik hili naran rua hanesan, Sérgio Hornai ho Rui Pereira merese hotu ba Komisáriu Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK).

“Ita haree prestasaun servisu husi figura na’in rua ne’e di’ak hotu, entaun ita lá hili sé mak atu sai ba Komisáriu hodi lidera KAK, tanba sira iha esperiensia hotu “Deputadu David dias Ximenes “Mandati” na jornalista sira iha PN, Kinta-feira (14/09/2023).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Tu’ir deputadu ne’e hatete, Komisáriu sesante Sérgio Hornai durante nia mandatu, hatudu prestasaun servisu di’ak, nune’e mós Rui Pereira ema advogadu independente, entaun ita nia preferénsia sira na’in rua merese hotu, atu sai komisáriu ba KAK foun.

“Ita hein de’it, desizaun votu iha Parlamentu Nasionál (PN), figura ida ne’ebé mak hetan konfiansa nia mak lidera no sai hanesan Komisáriu KAK foun. tanba ne’e neutraliza nia politika”. Deputadu ne’e haktuir.

Deputadu Mandati dehan, bankada FRETILIN la’ós opozisaun ba ema ida, maibé oinsá atu funsiona di’ak ba instituisaun KAK, ne’e mak presiza haree oinsá bele fó atendimentu di’ak ba servisu públiku sira.

“Ita hein de’it proposta governu nian, bainhira mak mai, hodi ita halo votasaun ba figura rua ne’ebé atu sai ba Komisáriu KAK foun, tanba sira na’in rua merese hotu ba komisáriu hodi lidera Instituisaun KAK.” Hakotu.

 1,071 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Mandati: Neutralizasaun Polítika FRETILIN, Fig…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: