“Injustisa iha Timor Leste”

by -90 views

Timor Post (17/08/2020)-Timor-Leste hanesan nasaun demokrátiku maibé realidade hatudu moris ho injustisa ida maka’as.

Observasaun ne’e hato’o hosi Akademista hosi Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL), Julio Aparício, bainhira entrevista iha nia knar fatin kaikoli Dili, segunda (17/08).

“Ha’u atu dehan de’it katak, ita nia rain ne’e iha injustisa ida ne’ebé maka’as tebes ema barak moris terus ba beibeik no halo grupu balu mak moris goza,” hatete Aparício .

Observadór polítiku ne’e husu ba ukun na’in sira halo uluk dezenvolvimentu hodi hadi’a povu nia moris.

Nia hare reprezentante povu iha uma fukun parlamentu nasionál ladún luta uluk ba povu nia moris maibé luta uluk ba an.

“Parlamentu Nasionál hatudu dezde primeiru lejizlatura to’o mai agora ne’e sira sempre trata sira nia moris ne’e di’ak uluk, tan ne’e mak agora sira komesa planu atu harii edifísiu foun PN no uma ba deputadu sira hotu. Maibé iha parte seluk ita haree povu sei moris terus ba beibeik, dezenvolvimentu iha maibé la’o neineik liu, foin mak atinje porsentu 10 ida hanesan ne’e, infraestrutura hanesan estrada, eskola iha area rurais sira ne’e sei at maibé sira ladún preokupa sira preokupa liu ba sira nia moris di’ak,” hatete Julio.

Nia sujere parlamentu nasionál tenke tau uluk buat ne’ebé prioridade ba povu, tanba deputadu sira kada tinan lima troka karreta hela de’it maibé la hatene povu moris sei kiak hela.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.