“Imi bele oho ha’u, maibé imi keta halo terus ha’u nia povu”

by -241 views

PUEZIA
Husi Povu Suku Mindelo, Postu Administrativu Turiskai, Munisipiu Manufahi

Maun Bo’ot, Kayrala Xanana Gusmão, Ita mak Murak Mean ba Rai Doben ida ne’e, Ita duni mak Nain ba Rai Murak ida ne’e.

Oh….Avo Nana…..

Ita Nia Espíritu hanesan Foho ne’ebé a’as, Tasi be luan hodi hamahan netik Ita Reinu no Povu ho ema lian laek sira….

Avo Nana…..Ita nia Vontade hanesan mós ho Foho ne’ebé a’as no tasi be Luan….

Ita duni mak Haforsa no Hamatak lian la’ek sira.

Mai ita hotu Agradese ba Maun Bo’ot…..

Mehi ida ne’e hahú husi Beiala sira no nia na’in mak hakotu sofrimentu ida ne’e no ohin Ita hetan Naroman.

Hanesan iha tinan 1981, baze de apoiu rahun, Ita dunik mak halibur no hatúr fila-fali, maske ho otas ne’ebé kiik no koñesimentu ne’ebé naton….

Viva Avo Nana….

Iha inimigu sira leet no ita rasik haktuir “Imi bele oho ha’u, maibé imi keta halo terus ha’u nia povu”

 

Tan ne’e, husi ita lian mak Timor Timur nakfilak ba Timor Leste.

Maun Bo’ot Kayrala Xanana Gusmão

Bemvindu no hakat liu mai….

No More Posts Available.

No more pages to load.