Iha Oilmambai, Xanana husu Foinsa’e Kuda Domin-Dame no Respeita Inan-Aman

by -65 views

Timor Post (23/08/2020)-Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmao husu ba foinsae sira atu kuda domin no dame, no respeita inan aman sira iha situasaun difisil, liuliu atake moras daet Corona (COVID-19) iha mundu no bele alastra mai Timor Leste.

“Hatudu komportamentu di’ak, tanba bainhira komporta ladiak, bainhira estraga malu, sobu no oho malu. La rona katuas no autoridade sira maka imi rasik maka estraga futuru nasaun,” Xanana sublina kestaun ne’e bainhira hala’o Misaun COVID iha Bairro Oelmambai-Aldeia Sifin, Suku Usitasae, Sub-Rejiaun Oesilo, RAEOA.

“Iha momentu agora COVID ameasa hela ita. Ita tenke respeita malu,”Xanana hatutan.

Xanana preokupa ho inan aman sira iha situasaun difil ida ne’e tanba moras Corona ha rai barak kona barak liu ferik ho katuas no ema ne’ebe moras laran.
“Tanba sira ho sira nia terus tinan 24 nia laran maka halo ita liberta ita nia rai.

Sira mak duni inimigu sai husi ita nia rain. Tanba nee, momentu difisil nebe agora ita infrenta hela, hau husu atu joven sira atu komporta didi’ak,” Xanaba hatete.

Iha Bairro Oelmambai, molok Xanana hala’o asaun karidade, lider karismatiku ne’e partisipa uluk misa agradesimentu husi Amu Eugenio Redentor Marques Caunan Lafo iha Estasaun Misionariu Santu Antonio Oelbambai.

Xanana halo misaun hanaran COVID ne’e haleu timor laran no tama iha Oekusi no parte fronteira sira atu aviza kona-ba impaktu husi moras COVID.

Asaun karidade nudar parte ida husi misaun COVID tanba ferik katuas sira ne’ebe laiha liu kbiit presiza atensaun. Liuliu atendaun husi timoroan hirak ne’ebe iha kbiit liu.

Iha dialogu ho komunidade sira, Xanana husu atu labele halo movimentu ilegal iha fronteira tanba moras ne’e sae maka’as ona iha Indonezia daet ona too Nusa Tenggara Timur (NTT). (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.