Iha Jakarta, Xanana hasoru Ministra Retno Lestari

by -190 views

Timor Post (26/11/2020)-Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmão halo vizita kortezia ba Ministra Negosiu Estranjeiru Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi iha Jakarta, Indonesia.

Sorumutu ne’e ko’alia kona-ba relasaun Timor Leste ho Indonezia.

Xefe Negosiador Prinsipal Fronteira Maritima Timor Leste ne’e mos ko’alia ho Ministra Retno kona-ba fronteira rai entre nadaun rua ne’ebe sei iha pontu balun pendente.

Semana kotuk, Xanana semo ho aviaun Zet Privadu ba hala’o tratamentu saude (Check Up) iha Hospital Militar Gatot Subroto.

Rejultadu tratamentu ba Xanana la’o ho susesu no saude di’ak.

Iha oportunidade Xanana hato’o nia agradesimentu ba Governu Indonezia ne’ebe fo asistensia ba nia iha Jakarta. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.