Igreja Metinaru Hetan Ameasa Hosi Inundasaun

by -579 views

Timor Post (20/07/2020)-Deputada hosi Bankada Partidu Libertasaun Popular (PLP), atuál Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento, Igreja Metinaru hetan ameasa maka’as hosi inundasaun iha tempu udan tanba distánsia igreja ho mota la to’o ona metro 20.

“Iha biban ida ne’e ha’u hakarak atu hato’o de’it komunidade Metinaru sira nia preokupasaun liuliu kona ba igreja Metinaru katak kuandu iha akontese inundasaun ka udan boot bee tama hotu ba iha igreja laran hodi estraga sasán sira tanba distánsia igreja falta de’it metro 10 ou 15 hosi Mota”, levanta Angelina liu hosi plenária iha Parlamentu Nasionál, Segunda (20/07).
Nia afirma, Ministériu obras públiku la tau atensaun lalais, too tempu udan tau maka’as bee bele tama kedas igreja.
“Hakarak enkamiña ba iha ministériu obras publika atu bele halo intervensaun ida rápida, tanba iha tempu besik labele hatene kuandu udan tau maka’as no Mota tuun bele sobu ona igreja ne’e”, tenik deputada.

Alende ne’e reprezentante povu hato’o mós kondisaun komunidade Suku Mantela Lau, Postu Administrative Metinaru, populasaun iha ne’ebá presiza eletrisidade.

“Suku Mante Lau Suku foun estrada tama ona to’o iha ne’ebá maibé seidauk porsentu-100 estrada sira ne’e di’ak, maibé agora daudaun komunidade iha Suku ne’ebá presiza liu mak eletrisidade tanba to’o ohin loron sira nia Suku eletrisidade seidauk tama”, hatutan eis komisária CNE ne’e.

Iha tan Suku Wee Nunu parte Manleu-Metinaru nian, Angelina dehan komunidade sira iha ne’ebá presiza ambulánsia no doutór, normalmente durante ne’e ambulánsia hosi Dili mak ba hodi evakua ema moras sira hosi ne’ebá mai Dili.

Deputada ne’e afirma, kuandu ambulánsia hosi Dili ba mak atraza bele implika ba ema moras sira ne’ebá presiza atu evakua lalais mai iha HNGV.

Deputada ne’e dehan iha duni doutora ida maibé hosi Dili mak ba hala’o servisu iha ne’ebá, iha duni parteira ida maibé parteira ne’e agora daudaun sei lisensa maternidade, tan ne’e laiha ema ida atu bele halo atendimentu ba komunidade sira iha Postu saúde Metinaru.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.