“Ha’u Hakarak Fó Votu Ne’ebé Iha Valor”

by -246 views
Eleitor Jose da Silva, Imajen TP/Germandina Xavier

(Reportajen: Amelia Soares Babo/Germandina Xavier/editor Augusto Sarmento)

DILI-Povu nia lian nu’udar lian osan mean ho votu ida muda nasaun nia futuru, tanba ne’e nu’udar sidadaun di’ak, Idozu Jose da Silva (84), maski ho defisiénsia fíziku maibé nia haka’as an ezerse nia votu iha sentru votasaun.

Jose ho kódigu Sakunar ho idade 84 haktuir, katak sai prezidente símbolu nasaun nian presiza, ema ne’ebé ho fuan hodi hadomi povu no hakuak povu tomak hakbesik ba povu no rona povu nia preokupasaun iha baze.

“ha’u nia hakarak votu ne’ebé ha’u fó iha valor, atu nune’e ami povu bele sente duni ukun rasik ida ne’e, tanba tinan lima nia laran ami fó ami nia votu laiha folin” nia deklara ba Timor Post hafoin partisipa votasaun iha eskola sekundária Katólika Cristal Balide, Sábadu (19/03).

Nia dehan, se hili sala maka Timor ne’e ba kotuk. tanba tinan liman laran ita sofre barak mosu inundasaun krize ekonomia impase polítika halo povu terus.

Jose dehan, se vota sala sei lori ita ba nakukun  tanba hili matenek hakoak povu lori povu ba naroman, tanba hanesan ema difisiensia husu ba kandidatura hotu manan iha eleisaun tenke rezolve povu nia moris.

“Ohin ha’u sai husi uma oras tuku 6:30 to’o iha sentru votasaun tuku 9:00 la’o ain de’it tanba de’it ba númeru 14 sai prezidente hodi ukun nasaun ne’e ba oin lori Timor ba mundu liu husi setór hotu-hotu edukasaun, saúde, ekonomia, infraestrutura báziku”, nia konta.

Tuir observasaun diáriu Timor iha fatin sentru votasaun iha eskola sekundaria Cristal hahú iha oras tuku 9:00 dadeer.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.