Harii Sentru Jogu iha Bekora, Governu Aloka Rihun $75 ba Estudu Viabilidade

by -533 views
Imajen ne'e hatudu ema hobur iha fatin jogu "bola guling" iha Komoro. Foto Espesial

DILI (Timor Post)—Governu liuhusi Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) planu harii sentru jogu komunitáriu iha eis merkadu Bekora. Nune’e, Ministru José Lucas do Carmo informa, aloka ona osan rihun $75 ba halo estudu viabilidade.

Jogu komunitáriu ne’ebé governu hakarak halibur iha sentru jogu ne’e inklui Bola Guling, Kuru-Kuru, Futu Manu, Baku Karta no seluk tan.

Ministru José dehan, nia parte halo ona koordenasaun ho autoridade lokál sira área ne’eba atu ko’alia ho komunidade sira ne’ebé durante ne’e hela no halo negósiu iha fatin ne’e atu hamamuk.

Hafoin reuniaun Konsellu Ministru iha Palásiu Governu, Dili, Kuarta (18/08/2021), Ministru José hatutan, sei prepara kritériu hotu hodi regulariza iha sentru jogu ne’e.

Iha loron Segunda (12/07/2021), Ekipa Inspesaun Jerál Jogu (IGJ), lidera husi Inspetór Jerél, Domingos Guterres, servisu hamutuk ho dirijentes Teras no Propriedade no Autoridade Suku Kulu-hun, halo ona observasaun ba eis merkadu Bekora.

Objetivu husi inisiativa governu nian nee atu ho regulamentu hotu bele kontribui reseita ba estadu, hamosu setores multipikador hodi aumenta rendimentu iha area ne’e, no bele sai mós fatin turizmu ba ema hotu. (jho)

No More Posts Available.

No more pages to load.