Haleu Timor ho Misaun COVID: Xanana-Horta hasoru iha Ermera, Populasaun Oekusi husu Rekandidatu ba PR-PM

by -140 views

Timor Post (18/09/2020)—Líder Nasionál na’in-rua, Kayrala Xanana Gusmão ho José Ramos Horta hasoru malu iha Suku Katrai Kraik, Postu Administrativu Letefoho, Munisípiu Ermera hodi hala’o misaun COVID ho asaun karitativa.

Durante ne’e Xanana hala’o misaun hanaran Misaun COVID haleu Timor hodi esplika impaktu husi moras daet COVID-19 ne’ebé sai ameasa mundial no konsege hamate ona ema rihun ba rihun iha kontinente sira iha mundu.

Durante ne’e mós Ramos Horta haleu munisípiu sira iha territóriu hodi promove fatin turizmu sira iha rai laran ba mundu.

Líder Nasionál rua ne’e iha Ermera, populasaun sira simu ho entusiazmu no tuir kultura Ermera nian.

Fó hanoin fali katak, bainhira Xanana hala’o Misaun COVID iha Oekusi, populasaun sira husu atu Xanana ho Horta, iha eleisaun tuir mai kandidatu hirkas ba Prezidente Repúblika no Primeiru Ministru.

Povu iha Suku Usitaku, Sub-Rejiaun Nitibe, Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA), konsidera Xanana ho Ramos Horta nu’udar líder nasionál ne’ebé iha responsabilidade boot iha situasaun difisil nia laran.

Nune’e sira dehan, presiza tebes líder nasionál rua ne’e hamutuk hodi kandidata-an tanba povu hakarak sira ukun iha periodu tuir mai atu hadi’a situasaun polítika iha rai laran no problema ekonomia no sosial.

Maske rona preokupasaun hirak ne’e, maibé Xanana hili dalan nonok. Durante aprejentasaun kona-ba impaktu husi moras da’et COVID iha Suku Usitaku, Xanana la ko’alia ka sita kona-ba kestaun ne’e.

Durante diálogu ho komunidade sira, Xanana subliña, nia asaun hanaran Misaun COVID ne’e nu’udar assaun pesoal la’ós asaun polítika. Nune’e mós nia afirma, assaun ne’e hamutuk ho timoroan sira ne’ebé iha kbiit uitoan hodi ajuda povu la’ós ajuda governu.

“Kuandu ita temi movimentu síviku, ne’e husi sosiedade la’ós polítika. Movimentu síviku atu fó hanoin ba estadu atu bele halo,” Xanana subliña. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.