Hafoin Hasoru Lú Olo, Taur: Governu Nafatin, Ajusta De’it iha Parlamentu

by -532 views

DILI—Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatete, governu daualu nafatin mantein no sei iha de’it mak aranju polítiku foun no ajusta iha parlamentu nasionál tanba FRETILIN maka fó apoiu fali ba nia governasaun.

“Ha’u hanoin governu nafatin, ajusta de’it iha parlamentu. Iha parlamentu uluk CNRT apoiu governu, agora la apoiu, FRETILIN mak apoiu fali. Aranju polítiku de’it. Governu nafatin,” Taur subliña ba Jornalista sira hafoin reuniaun semanál ho Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Kinta (07/05/2020), iha Palásiu Prezidensiál, Bairro-Pité, Dili.

Hafoin Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 xumba iha parlamentu nasionál tanba maioria deputadu husi FRETILIN kontra no CNRT hola pozisaun abstain, Taur konsidera governu ne’ebé nia lidera forma husi CNRT, PLP ho KHUNTO laiha ona.

Iha momentu ne’eba CNRT hola pozisaun ne’e aleinde tanba nia membru governu na’in-7 la hetan posse no tau kestaun ba estrutura orsamentu no ejekusaun OJE ne’ebé konsideradu fraku tebes.

Tanba ne’e, prezidente halo diálogu ho entidade hotu no ikus mai hamosu pontu tolu katak, eleisaun antesipada rekursu ikus, tuir maka movimentasaun polítika iha parlamentu no mantein governu daualu hodi to’o iha governu dasia.

Nune’e, CNRT konsege hetan aliadu sira inklui PD, KHUNTO, UDT, FM no PUDD, no indijita ona primeiru ministru ba governu dasia tuir orientasaun ne’ebé prezidente repúblika fó, maibé bainhira prosesu hirak ne’e la’o liu ona fulan hirak nia laran prezidente repúblika seidauk fó resposta, no ikus mai KHUNTO deklara sai hikas husi koligasaun foun.

Nune’e mós Primeiru Ministru Taur Matan Ruak mos ba dada hikas nia pedidu demisaun ne’ebé hatama antes maibé prejidente repúblika la halo asaun ruma.

Ho situasaun hirak ne’e hotu, CNRT lideradu Xanana Gusmão inisia petisaun no advogadu sira lori ona ba tribunál rekursu hodi kontesta desizaun sira prezidente repúblika foti hahú kedas husi la fó pose ba CNRT nia membru sira to’o prosesu sira ba formasaun governu dasia ne’ebé konsideradu Prezidente Repúblika halo violasaun boot i grave ba nia kompetésia rasik. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.