Gregório Saldanha husu Konsentrasaun ba Rejistu PATIFOR

by -303 views

Timor Post (07/08/2020)—Prezidente Interinu Partidu Timor Forte (PATIFOR), Gregório Saldanha alias “Mouris” husu ba maluk sira hotu iha railaran  to’o railiur atu konsentra atensaun hodi servisu maka’as prienxe kritérius no lori partidu ne’e ba rejistu tuir konstituisaun no lei sira vigora iha Timor Leste.

“Ha’u hakarak halo apelu ba maluk PATIFOR  atu ita hotu tenki konsentra atensaun hodi  serbisu m’ka’as prienxe kritérius, no lori PATIFOR ba rejistu, tuir Konstituisaun no léi sira neé vigora iha ita nia rain,” Gregório subliña liuhusi nia pájina offisial Facebook, Kinta (06/08/2020).

Atual Prezidente Komite 12 Novembru ne’e hatutan, evita lakon tempu hodi provoka ka hatan ema seluk nia provokasaun hasoru PATIFOR ka halo promosaun ne’ebé seidauk presiza ba públiku.

“Respeita ema seluk nia organizasaun ka partidu polítiku sira, no sira nia lider ka dirijentes sira,” Gregório salienta.

Nia husu atu militante no simpatijante PATIFOR atu hametin relasaun di’ak ho ema hotu, nu’udar dalan hodi hametin unidade nasionál iha timoroan hotu nia let.

“Lori PATIFOR tuir dalan loos ba timoroan hotu, hodi fo kontribuisaun ba desenvolvimentu nasionál,” Gregório subliña.

Entretantu Gregorio Saldanha nu’udar inisiadór ida ba harii PATIFOR. Dadauk ne’e iha hela prosesu ba legalizasaun ba partidu foun ne’e. No akompaña hela preokupasaun sira kona-ba nia pozisaun atuál iha Komite 12 Novembru.

Ba Timor Post, Gregório subliña, nia foku agora ba PATIFOR nu’udar responsabilidade kontinuasaun ida husi luta naruk ba libertasaun nasionál, iha ne’ebé nia rasik pretense ba liuliu involvimentu iha movimentu 12 Novembru.

Tanba ne’e, nia afirma, iha hela prosesu ba ligalizasaun PATIFOR no sei organiza oinsá maka husik hela kargu iha Komite 12 Novembru ba timoroan ida ne’ebé bele kontinua prosesu luta ba libertasaun povu.

“Instituisaun hotu-hotu iha nia estatutu. Agora partidu ne’e ha’u seidauk legaliza. Ha’u sei rejolve buat sira ne’e tuir nia dalan,” Gregório hatete ba Timor Post via telefone, Segunda (27/07/2020), relasiona ho preokupasaun sira kona-ba husu nia rejigna-an husi Komite 12 Novembru bainhira mete ona iha vida polítika.

Nia dehan, dalan loos tuir estatutu Komité nian bainhira lidera ona partidu tenke husik kargu iha komite maibé nafatin hanesan membru.

“Sé ha’u kaer ona partidu, ha’u tenke husik komite. Maibé ne’e ami sei rejolve. Ha’u kaer ida di’ak liu, duke ha’u ka’er barbarak,” Gregório salienta.

Nia hatutan, foku agora ba PATIFOR. Maibé mós nia hatutan, sei labele husik derepente de’it komite tanba ne’e responsabilidade ida mós. Nune’e, nia sei reuni ho kolega sira hotu iha komite hodi hetan konkluzaun ida. “Ha’u sei responsabiliza. To’o nia tempu ha’u sei husik,” Gregório dehan.

Nia hatete, iha ópsaun sira kona-ba bainhira nia husik hela kargu iha komite. Katak, bele konvoka fali kongresu atu nune’e hili fali ema ida ba okupa kargu ne’e.

Kona-ba PATIFOR, Gregório subliña, hakarak sai hanesan partidu ida ne’ebé fó kontinuasaun ba prosesu luta naruk ba libertasaun nasionál.

Nia dehan, harii partidu tanba nia iha komite labele halo buat barak ba nasaun. Tanba ne’e, ho timoroan sira hakarak harii partidu atu bele tama iha sistema.

“Uluk ha’u ko’alia de’it. Agora ha’u ho kolega sira hakarak muda,” Gregório hatete.

Entretantu PATIFOR hahú naran mosu iha públiku iha fulan hirak ikus ne’e. partidu foun ne’e hatudu-an ho identidade jerasaun foun.

Tuir observasaun Timor Post, iha jerasaun foun lubuk ida ne’ebé antes ne’e involve iha partidu tuan sira halai hamutuk hodi organiza no ligaliza PATIFOR. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.