Gregorio iha Prosesu Legaliza PATIFOR no Rejigna husi Prezidente Komite 12 Novembru

by -199 views

Timor Post (27/07/2020)—Gregorio Saldanha nu’udar inisiadór ida ba harii Partidu Timor Forte (PATIFOR) dadauk ne’e iha hela prosesu ba legalizasaun ba partidu foun ne’e. No akompaña hela preokupasaun sira kona-ba nia pozisaun atuál iha Komite 12 Novembru.

Ba Timor Post, Gregório subliña, nia foku agora ba PATIFOR nu’udar responsabilidade kontinuasaun ida husi luta naruk ba libertasaun nasionál, iha ne’ebé nia rasik pretense ba liuliu involvimentu iha movimentu 12 Novembru.

Tanba ne’e, nia afirma, iha hela prosesu ba ligalizasaun PATIFOR no sei organiza oinsá maka husik hela kargu iha Komite 12 Novembru ba timoroan ida ne’ebé bele kontinua prosesu luta ba libertasaun povu.

“Instituisaun hotu-hotu iha nia estatutu. Agora partidu ne’e ha’u seidauk legaliza. Ha’u sei rejolve buat sira ne’e tuir nia dalan,” Gregório hatete ba Timor Post via telefone, Segunda (27/07/2020), relasiona ho preokupasaun sira kona-ba husu nia rejigna-an husi Komite 12 Novembru bainhira mete ona iha vida polítika.

Nia dehan, dalan loos tuir estatutu Komité nian bainhira lidera ona partidu tenke husik kargu iha komite maibé nafatin hanesan membru.

“Sé ha’u kaer ona partidu, ha’u tenke husik komite. Maibé ne’e ami sei rejolve. Ha’u kaer ida di’ak liu, duke ha’u ka’er barbarak,” Gregório salienta.

Nia hatutan, foku agora ba PATIFOR. Maibé mós nia hatutan, sei labele husik derepente de’it komite tanba ne’e responsabilidade ida mós. Nune’e, nia sei reuni ho kolega sira hotu iha komite hodi hetan konkluzaun ida. “Ha’u sei responsabiliza. To’o nia tempu ha’u sei husik,” Gregório dehan.

Nia hatete, iha ópsaun sira kona-ba bainhira nia husik hela kargu iha komite. Katak, bele konvoka fali kongresu atu nune’e hili fali ema ida ba okupa kargu ne’e.

Kona-ba PATIFOR, Gregório subliña, hakarak sai hanesan partidu ida ne’ebé fó kontinuasaun ba prosesu luta naruk ba libertasaun nasionál.

Nia dehan, harii partidu tanba nia iha komite labele halo buat barak ba nasaun. Tanba ne’e, ho timoroan sira hakarak harii partidu atu bele tama iha sistema.

“Uluk ha’u ko’alia de’it. Agora ha’u ho kolega sira hakarak muda,” Gregório hatete.

Entretantu PATIFOR hahú naran mosu iha públiku iha fulan hirak ikus ne’e. partidu foun ne’e hatudu-an ho identidade jerasaun foun.

Tuir observasaun Timor Post, iha jerasaun foun lubuk ida ne’ebé antes ne’e involve iha partidu tuan sira halai hamutuk hodi organiza no ligaliza PATIFOR.

Jornalista: Jaime Pires

No More Posts Available.

No more pages to load.