Governu sei Loke Vaga ba Ema Na’in-973

by -282 views

Timor Post (08/02/2021)—Governu liuhusi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) sei loke vaga ba ema na’in-973 iha tinan 2021, inklui professor no professora sira hodi koloka ba hanorin iha eskola hotu iha Timor laran tomak.

Ministru Armindo Maia informa ona ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak kona-ba prosesu ida ne’ebé sei hala’o iha tempu badak.

Hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru, ba Jornalista sira iha Palásiu Governu, Dili, Segunda (08/02/2021), Armindo subliña, nia parte prepara dadaun kritériu sira ba rekrutamentu nian.

Govenante ne’e haktuir, vaga hanesan loke ona iha tinan kotuk maibé tanba mosu iregularidade maka nia parte sei aprejenta ba Konsellu Ministru hodi halo desizaun tanba konkorente sira tuir ona ezame.

“Ami halo verifikasaun ba dadus sira ne’e ami identifika irregularidade barak los. Irregularidade iha prosesu lubuk ida, ne’ebé ha’u lakohi hatete sai iha ne’e no ida ne’e la’ós ami nia tempu entaun ami tenke lori mai konsellu ministru hodi deside,” Ministru Armindo subliña.

Jornalista Jaime Pires

Editór Noémio Falcão

No More Posts Available.

No more pages to load.