Governu Rekoñese Seidauk Iha Baze Hodi Regulariza Rede Komunikasaun Externais

by -408 views

Timor Post (12/01/2021)-Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) José Agostinho da Silva, rekoñese governu seidauk iha instrumentu hodi regulariza rede externais iha kompañia sira.

Agostinho garante esforsu ne’ebé MTK halo maka sei aselera prosesu elaborasaun dekretu lei regulamentasaun ba rede telekomunikasaun externais (kompañia) sira.

“Kuandu instrumentu legais ne’e iha ona, aprovadu no publikadu vigora ona,  bele regulariza kompañia sira”, dehan Ministru Agostinho  iha Parlamentu Nasionál Tersa (12/01).

Governante esklarese  kuandu kompañia ida tama mai Timor-Leste primeiru sira tenke iha lisensa ruma, ne’e iha organizasaun sira tenke iha lisensa server.

“Ita nia server bele fó lisensamentu ba sira, liga ba internet nian tenke iha lisensamentu hosi sektorais, iha kontestu ida ne’e Autoridade Nasionál Komunikasaun (ANC) maka sei hatudu lisensa ba sira, maibé ate a data lisensiatura  seidauk iha lisensa”, rekoñese Governante.

Membru Governu aprofunda razaun laiha lisensa tanba Timor seidauk iha instrumentu legais para regulariza.

Ministru afirma situasaun hanesan ne’e aktu saida mak ministériu sei halo maka aselera prosesu elaborasaun dekretu lei regulamentasaun ba rede telekomunikasaun externais.

Nia dehan agora iha prosesu nia laran tempu badak sei marka ajenda iha Konsellu Ministru nune’e bele hetan apresiasaun no aprovasaun.

Jornalista: Julio Salinas Soares

Editor: Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.