Governu Promete Kompleta Fasilidade iha Kuarentena Batugade

by -248 views
Imajen ne'e hatudu Diretóra Jerál Prestasaun Saúde (DJPS) Odete da Silva Viegas hala'o vizita ba Kuarentena Batugade. Foto Espesial

Timor Post (08/06/2020)—Governu liuhusi Diretóra Jerál Prestasaun Saúde (DJPS) Odete da Silva Viegas akompaña hosi kordenadór Pilár 1-8 hosi Serbisu Sentral Ministériu Saúde (4/6) hala’o vizita ba porta entrada Mota-ain, Munisípiu Bobonaro.

Fó sai iha pájina offisial Ministériu Saúde haktuir, objetivu vizita ne’e atu haforsa liutan serbisu vijilánsia no kombate tranzmisaun lokál moras vírus corona-19 (COVID-19) iha Timor-Leste.

DJPS Odete Viegas haktuir katak estadu emejensia (EE) datoluk iha prioridade lubuk ida oinusa atu reforsa serbisu iha área fronteira sira. Estadu fó liu prioridade ba munisípiu haat hanesan Bobonaro, Covalima, Rejiaun Autonomia Espesiál Oe-cusse Ambeno (AEOA) no Atauru Munisípiu Dili nian, entaun ekipa ida ne’e hahú la’o oinusa atu bele kria mekanizmu no kordenasaun diák iha báze.

Vizita DJPS nian ne’e hala’o mos enkontru ida ho autoridade seguransa Unidade Patrulla Fronteira no F-FDTL, alfándega no autoridade sira iha border iha liña fronteira Batugede hodi fó informasaun kona-ba prioridade balu atu hala’o iha EE datoluk nian, ekipa hosi nasionál ne’e vizita mos fatin kuarentena iha Batugede.

“Infelizmente fatin kuarentena iha ona maibé akomodasaun iha laran mak seidauk prense, entaun ho vizita ida ne’e hein katak semana oin ami bele halao ona buatruma mai iha fatin hirak ne’e atu bele prense ona alojamentu iha infrastrutura ne’ebé iha tiha ona.”

Iha Kuarentena Batugede Odete vizita direita sidadaun Indonézia na’in rua nebe’e autoridade seguransa sira kaptura iha loron 4 Juñu ne’ebé tama illegalmente iha fronteira parte Memo Posto Administrrativu Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro.

Husi fronteira Batugede, ekipa nasionál kontinua kedas enkontru internal ho professional saúde iha serbisu saúde munisípiu Bobonaro iha Maliana vila.

“Ami realiza kedas enkontru internal ida ho professional saúde sira iha munisípiu Bobonaro atu haree liuba oinusa estabele pilar 1-9 iha Munisípiu Bobonaro nomos nafatin halao vijilansia sentinela Sistema triájen iha munisipiu no óspital referral maliana. Ho razaun ida katak presiza alerta nafatin karik ita deteta kazu tranzmisaun lokál iha komunidade, ita hatene katak ema illegal sira kontinua tama barbarak mai iha ita-nia, oinusa ita bele detein, deteta, izola no ita bele trata sira.” DJPS saliente tan.

Vizita ne’e akompaña mós husi parseiru dezenvovlimentu sira hanesan IOM, Unicef, OMS no seluk tan ne’ebé durante ne’e tulun makas Governu Timor-Leste liu-liu Ministériu da Saúde iha situasaun difisil ida ne’ebe komunidade enfrenta. (*/cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.