Governu husu Kolaborasaun iha Luta Kontra COVID-19

by -460 views
Imajen ne’e hatudu membru polísia sira halo patroli la’o ain iha sidade Dili hodi kontinua aviza ba sidadaun hotu kumpri regra saúde públiku.

Timor Post (12//03/2021)- Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Mericio Juvinal dos Reis “Akara” husu ba komunidade kolabora ho parte saúde.

Akara hato’o asuntu ne’e relasiona ho hahalok irregular populasaun balun kontra ekipa saúde sira bainhira  halo atendimentu ba pasiente covid-19 iha terenu.

 “Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, husu ba komunidade sira atu labele tuda hasoru Ambulánsia no husu kooperasaun nafatin ho ekipa saúde sira”, afirma Mericio hosi Komunikadu ne’eb’e asesu hosi Timor Post iha, Sesta (12/03).

Komunikadu refere esplika ekipa saúde nia misaun atu  salva ema hotu  hosi Covid-19, tanba ne’e governu liuhusi SEKOMS kontinua apela ba komunidade atu halo tuir regra sira ba prevensaun Covid-19 ne’ebé Ministériu sira fó sai ona.

Nia mós husu komunidade sira atu servisu hamutuk ho ekipa saúde no ekipa task force, nune’e bele ajuda médiku sira hodi jere no kombate Covid-19 iha nasaun Timor-Leste.

Tuir dadus jerál Ministériu Saúde Timor-Leste rejistu  Kinta (11/3) kazu foun: 14, Kazu rekuperadu: 0 Kazu ativu: 65.

Jornalista Jaime Pires

Editór Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.