Governu hatama fali Proposta OJE 2020 iha 19 Dezembru no Resposta ba informasaun TMR Rejigna-an

by -601 views

DILI-Governu daualu liuhusi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak haruka ona karta ba Prezidente Parlamentu Nasionál iha loron Kinta (12/12/2019) hodi husu tan tempu ba prepara ho di’ak liu tan proposta foun Orsamentu Jerál Estadu ba tinan fiskal 2020 nian.

Iha karta ne’e haktuir, governu hatama fali proposta OJE ba parlamentu nasionál iha loron Sesta, 19/12/2019.

“Señor Primeiru Ministru haruka ona karta fó hatene katak governu sei presija tan tampu atu prepara PPL (Proposta Lei) 2020, no husu tan tempu to’o 19 de Desembro mak hatama mai Parlamentu Nasionál,” haktuir Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe via telefone ba Timor Post, Sesta (13/12/2019).

Ho mudansa tempu ida ne’e, tuir Arão, tarde liu ba parlamentu nasionál halo aprovasaun final global bele iha janeiru 2020 nia rohan. Nune’e, iha fulan Janeiru to’o Fevereiru nia laran governu bele uza orsamentu duodésimu hodi sustenta mákina estadu.

“Mais tardar antes fim de janeiro 2020 parlamentu nasionál aprova final global. (doudésimu) bele to’o fulan rua másimu (janeiru-fevereiru),” Arão hatete.

Entretantu relasiona ho informasaun katak, governu la hatama fali proposta OJE 2020 iha loron 13/12/2019 tanba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak atu rejigna-an, ne’e laloos.

“Ne’e laloos. Primeiru ministru horiseik (12/12/2019) mak haruka karta direitamente mai parlamentu nasionál. Horiseik lorokraik tuku 4.00 reuniaun lider bankada, SEKOMS (Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Akara) partisipa representa governu klarifika hanesan ohin ne’e (governu husu tan tempu),” klarifika Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe.

Nune’e, Arão hatutan, situasaun OJE 2020 maske governu hatama ba parlamentu nasionál iha 19 Dezembru mós la tarde i normal hela.

“Sei normal hela. Uluk orsamentu ida hahú debate iha janeiru tenba pedidu husi governu. Esperiensia iha ona no satan PPL OGE 2020 ne’e to’o plenária mak deputadu no bankada sira husu para governu retira ba hadi’a no hatun orsamentu, nee katak responsabilidade ne’e la’ós governu nian de’it maibé parlamentu nasionál nian mós. Ka la’ós governu mak atraza,” Arão subliña.

Proposta inísiu OJE 2020 ho total billaun $1.95, governu hatama ona ba parlamentu nasionál no tama ona iha plenária ba debate jeneralidade ba loron rua, maibé iha loron daruak (6/12/2019), Primeiru Ministru Taur Matan Ruak deside retira tanba deputadu no bankada sira husu governu atu reajusta no hamenus ho sukat ba kapasidade ejekusaun. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.