Governu fó Fi’ar ba Xina Konstrui Ospital Militár

by -184 views

Timor Post (10/06/2020)- Oitavu governu liuhosi  desizaun reuniaun Konsellu Ministru  (KM) kuarta (10/06)  deside  fiar ba Ministru Negosiasaun Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) Dionísio Babo Soares hodi reprezenta governu Timor Leste atu asina troka notas intendimentu ho Repúblika Popular China hodi halo konstrusaun ba Ospitál Simu Timorense (Ospital Militar) no Eskola Lere Anan Timur.

“Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio Babo Soares, simu mós podér tomak atu halo asinatura Troca de Notas ho Republika Popular China hodi halo konstrusaun ba Hospital amizade Sinu-Timorense (Hospital Militar) no konstrui eskola Lere Anan Timur, no moos asinatura  Troca de Notas ho Governu Japaun ba apoiu finanseiru atu sosa ekipamentu médiku no kapasitasaun internasionál”, informa  Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Leite Magalhães, hafoin remata reuniaun estraordináriu Konsellu Ministru iha Palasiu do Governu, kuarta (10/06).

Jornalista: Jaime Pires

Editor: Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.