Governu Abandona Bolseiru Timoroan Lakon Estudu

by -355 views
Mariano Assanami Sabino

Jornalista Jaime Pires / Noémio Falcão

DILI (Timor Post)—Bolseiru timoroan sira ne’ebé COVID-19 hahú mosu iha Xina no nasaun seluk fila mai Timor to’o agora situasaun iha rai hirak ne’e normal ona maibé seidauk bele fila ba kontinua estudu tanba governu liuliu ministériu kompetente abandona.

Deputadu bankada Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino levanta kestaun ne’e tanba rona informasaun bolseiru timoroan sira to’o agora sei iha hela Timor, inkuantu prosesu aprendizazen la’o tiha ona.

“Ba Vietname nian foin dadaun estudante sira husu de’it atu selu sira nia kuarentena no aviaun sira rasik mak atu selu hodi tula sira fila governanu trata de’it ida ne’e mós to’o agora seidauk,” Assanami hatete iha Parlamentu Nasionál, Tersa (05/10/2021).

Nia hatutan, estudante sira iha Xina pior liután, ita tula tiha mai agora la fila no balun lakon tan ona ninia bolsu estudu ona  tanba liutiha prazu ona sira seidauk fila ba.

Mariano dehan, tanba estudante sira husi nasaun sira seluk tama fila fali ona Timoroan de’it mak seidauk fila ba Xina ho Vietname.

“Ne’ebé ha’u hanoin ida ne’e seriu tebes  tanba ida ne’e vida ita nia alin no ita nia oan sira nia, tanba bolsu estudu ne’e Xina mak oferese, no Vietname ne’e hanesan parseiru sorin estadu Vietname mak selu no sorin inan aman mak selu”, tenik Nia.

Ho ida ne’e, nia husu ba governu se bele foti osan husi fundu Covid-19 ne’e hodi bele rezolve ida ne’e, tanba atu selu de’it Karantina, maibé estudante sira mak seluk rasik aviaun atu fila.

No More Posts Available.

No more pages to load.