FRETILIN Troka Administradór no Prezidente Autoridade Ba Interese Partidu

by -402 views

Timor Post (09/10/2020)—Vise Xefe Bankada CNRT, Patrocínio Fernandes, afirma, agora daudaun FRETILIN komesa  kargu Administradór no Prezidente Autoridade ba interese partidu nian.

Patrocínio dehan, kargu Administradór no Prezidente Autoridade ne’e, la’ós nomeasaun polítika, maibé kargu administrasaun públiku, ne’ebé iha ninia estatutu no lei rasik atu regula prosesu sira kona-ba rekrutamentu ne’e pur-méritu.

“Realidade mak ne’e, ohin loron ita haree komesa lufu-lafu daudauk ona situasaun sira ne’e, ita haree katak prosesu sira ne’e la tuir lei, mas ida ne’e duni mak objetivu FRETILIN nian. Ita haree katak bainhira sira obriga para ultrapasa regra konstitusionál, para hodi okupa kargu sira iha governu nian, objetivu ne’e klaru ona para atu partidariza hotu kedas instituisaun Estadu nian, para atu serve ba polítika partidu nian”, Patrocínio informa ba jornalista sira iha edifísiu bankada CNRT, Parlamentu Nasionál, sesta (09/10).

Patrocínio nia observasaun, prosesu rekrutamentu ne’ebé mak agora hala’o daudaun ne’e motivu polítiku, la’ós pur-méritu.

“Diferente ho ukun iha CNRT nia tempu, tanba ida agora ne’e intensaun polítika. Ita boot sira hatene, Ministru FRETILIN, Vise Ministru FRETILIN, antes sira atu halo rekrutamentu sira ne’e, halo lai sapu-rata hotu kedas  ba diresaun sira ne’ebé iha STATAL ne’e nia laran, para bele atinze FRETILIN nia objetivu”,  Patrocínio dehan.

Hatán ba asuntu ne’e iha fatin hanesan, Xefe Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, hatete, uluk iha tempu CNRT nia ukun hili de’it kuadru CNRT hodi okupa kargu sira ne’e. Maibé Oitavu Governu Konstitusionál marka diferensa, tanba sidadaun sira ne’ebé mak atu assume kargu sira ne’e, tenke liuhosi konkursu públiku.

“Uluk iha tempu CNRT nian, hili de’it kuadru CNRT sira mak okupa pozisaun hanesan Administradór Distritu no Prezidente Autoridade. Maibé Governu ida ne’e marka nia diferensa hodi hamosu katak ida ne’e tenke liuhosi teste hodi selesiona ema ho kualifikadu hodi ezerse sira nia funsaun hanesan Prezidente no Administradór Distritu nian”, Branco informa.

Branco dehan, kargu Administradór no Prezidente Autoridade liuhosi konkursu públiku, la iha motivu polítiku.

“Se liuhosi teste, depois ita dehan la’ós méritu, ne’e kontraditóriu. Sira mak uluk nomeia la tuir méritu, agora ida ne’e loke konkursu públiku, ema funsionáriu no la’ós funsionáriu, hothotu iha direitu atu tuir konkursu”, Branco afirma. (Jornalista: Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.