Frenti Mudansa Apoiu Fiu Eletrisidade Metru 1300 ba Populasaun Rialau

by -71 views

MANUFAHI—Partidu Frenti Mudansa (FM) apoiu fiu eletrisidade metru rihun ida atus tolu (1300) kompostu husi husi fiu sentral metru atus 800 no fiu instalasaun metru 500 hodi dada liña eletrisidade ba populasaun uma-kain 15 ho xefe familia 30 iha aldeia Rialau, suku Letefoho, Postu Administrativu Same, Munisípiu Manufahi.

Apoiu Frenti Mudansa ba populasaun sira iha Rialau nu’udar kontinuasaun asaun partidu nian ne’ebé hala’o uluk ona iha tinan kotuk fornese bee ba populasaun nia natar éktares 116 iha Suai Loro. Ba tinan ida ne’e, FM foku ba eletrisidade hahú ona husi Daudere Munisípiu Lautem.

Prezidente Frenti Mudansa Interinu (FM), Ezidio de Jesus husu ba populasaun iha Daudere ho Rialau atu aproveita tulun ne’ebé iha no uza ho kuidadu nu’udar kontribuisaun ba nasaun.

“Husu ba komunidade Rialau ne’ebé asesu ona ba liña eletrisidade tenki uza hodi halo saida de’it hanesan soru tais, homan no hodi tein produtu ruma hanesan kontas no aifarina fa’an iha merkadu nune’e ha’u bele hare hanesan mós Suai loron fa’an hare’e iha Merkadu ne’ebé foin dadaun ha’u haree ona,” Ezidio subliña iha nia intervensaun bainhira halo diálogu ho populasaun sira, Kuarta (29/07).

Tempu hanesan reprezentante komunidade aldeia Rialau, suku Letefoho, postu Same, Antoninho da Costa hatete, sente urgullu tebes ba partidu FM ne’ebé apoiu eletrisidade ba komunidade sira.

“Uluk partidu bo’ot mai kampaña promote hela tinan ba tinan komunidade hein hela maibé laiha realidade, maibé ohin FM ajuda ona ita no ita tenki fó agradese ba sira,” nia dehan.  (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.