Família Uma Kain 17 Refujia iha Estasaun Bombeiros Komoro

by -697 views

DILI—Família uma kain hamutuk 17 ho totál ema boot, mane-feto no labarik sira kuaze atus ida refujia iha estasaun Bombeiros, Komoro, Dili, tanba udan boot iha Kuarta (22/01/2020) kalan tama sira nia uma no sobu sasan uma laran.

Akontesimentu ne’e nu’udar dezastre natural ne’ebé la rejulta ema mate no kanek, maibé  kuaze sasan iha uma laran no liur la aproveita total tanba tuir estimasaun bee sa’e metru ida ho balu, halo komuniade sira preokupa ho salva-an liuliu labarik sira.

Liu minutu hira bainhira komunidade sira evakua no husu tulun no halo kontaktu kedas ba ekipa Bombeiros to’o kedas iha fatin akontesimentu, liuliu iha Aldeia Terra-Santa, Suku Madohi no Aldeia 12 Outobru Suku Komoro, Dili, hodi salva komunidade sira.

Komandante Daruak Bombeiros Estasaun Komoro, Diogo Ángelo Barreto de Araújo ba Timor Post hatete, nia parte salva ona komunidade hamutuk família uma kain 17 ne’ebé sira nia uma hetan estragu total.

Diogo dehan, provizoriamente sira fasilita fatin ba vítima sira ne’e hela, no koordenasaun entre Sekretaria Estadu Protesaun Sivíl ho Ministériu Solidariedade Sosiál fó ona apoiu emerjénsia hanesan ai-han, ai-moruk no fasilidade seluk tan.

“Sira hetan ona apoiu emerjénsia hanesan, aihan liuliu foos, supermie no lona ba sira uza, fasilidade ba haris no seluk tan,” Diogo haktuir.

Entretantu vítima ida husi inundasaun ne’e, Cecília da Fonseca haktuir, akontesimentu ba dala ida ne’e boot liu tinan hirak liu ba iha area sira nian. Nune’e nia dehan, fó impaktu boot tebes ba sira lakon sasan uma laran, ema labele ba servisu no labarik sira la ba eskola no impaktu seluk ne’ebé afeta ba ema nia saúde.

Tuir dadus provizóriu husi Autoridade Lokál Suku Comoro no Mahodi, haktuir, uma-kain 200-resin iha Aldeia Terra-Santa, Suku Madohi no Aldeia 12 Outobru Suku Comoro, maka afeta ba inundasaun.

Xefe Suku Komoro, Eurico de Jesus da Costa, hatete, nia parte komunika ona ba Ministériu Obra Públika ho Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl ho seluk tan hodi verifika dadus atu fó apoiu emerjénsia.

Eurico dehan, inundasaun ne’e akontese tanba ezgotu iha área ne’ebá intupidu hodi afeta sirkulasaun bee bainhira akontese udan boot tún ba tasi.

“Bee ne’ebé iha labele sulin tuir ezgotu, udan bo’ot sirkulasaun bee mai hotu komunidade nia uma,” Eurico hatete.

Vise Ministru Obra Públika, Nicolau Lino Freitas Belo, to’o kedas iha fatin akontesimentu no fó ona orientasaun ba Diresaun Jerál Obra Públika ho Institutu Jestaun Ekipamentu (IJE) hodi kee ona bee dalan atu evita mosu tan inundasaun ba komunidade.

“Ita haree ita nia sistéma drainajen sei iha problema, tanba konstrusaun ne’ebé iha seida’uk iha kontinuasaun ho nune’e prezudika bee labele la’o ho di’ak hodi hamosu intupidu iha ezgotu laran,” katak Governante. Solusaun seluk, tuir nia, MOP sei buka kompaña lokál atu loke tan ezgotu foun metru 100 iha área Tasi-Tolu. Ekipa servisu hosi SEPS dadaun ne’e halo levantamentu dadus ba vítima sira atu identifika loloos númeru afetadu hodi distribui apoiu emerjensia ba sira. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.