Estratéjia 4 Lori Armando Susesu Hamihis Konflitu Iha Baukau

by -190 views

Timor Post (05/11/2020)— Selebrasaun Finadu 2020 iha Baukau ho hakmatek. Situasaun ne’e rezulta hosi estratéjia (4) ne’ebé aplika hosi Komandante Munisípiu, superintendente Xefe Armando Monteiro.

Eis komandante Munisipiu Bobonaru no Dili ne’e haktuir estratéjia hirak ne’e ida maka halo vijilánsia.

“Ha’u iha estratéjia haat, ida mak estratéjia mai identifika fatin sira ne’ebé mak konsidera risku halo mapeamentu no intensivu halo vijilánsia ba fatin sira ne’ebé mak konsidera risku, segundu mak partisipativu, oinsá mak ita nia autoridade lokál sira no komunidade sira involve no joven sira nia konxiénsia no pasiénsia oinsá sira kontribui ba estabilidade iha munisípiu Baukau ida ne’e no sira seluk tan”, Komandante haktuir ba Timor Post iha nia servisu Fatin, Baukau, Tersa (03/11).

Baukau oan ne’e deskobre rasik katak, maioria problema ne’ebé akontese iha Baukau, mai hosi grupu no organizasaun, entaun meius nia uza maka reuniaun ho lideransa arte marsiál sira no halo kooperasaun no koordenasaun di’ak forma fali joven sira sai fali ekipa taskforce apoiu ba estadu seguransa ninian.

“Fatin ne’ebé mak iha provokasaun ka halo problema ita komunika joven sira ba halo hamutuk kampaña pás no dame hodi evita konflitu ida ne’e”, haktuir Armando.

Komandante mós rekorda liuhosi reuniaun no diálogu ne’ebé nia halo durante nia mandatu hosi fulan Jullu to’o ohin loron, juventude sira hato’o katak sira sente ofendidu, ameasadu abandonadu no sira sente dikriminadu tanba problema mosu iha Baukau sosiedade sira sempre foti katak problema mosu iha Baukau ne’e problema joven sira no liga ba organizasaun.

Tanba relasiona ho ida ne’e maka oinsá atu transforma joven sira nia mentalidade no orienta fila fali atividade sira hodi akumula sira no sira mak sei hamutuk oinsá atu anima no manan konfiansa ba foin sa’e sira no inan aman sira.

“Tempu badak sei hamutuk halo kampaña dame no pás no halo kompromisu ba malu. Ida ne’e mak estratéjia partisipativu ne’ebé mak ha’u halo ba juventude sira hahú ha’u nia mandatu mai to’o ohin loron lidera PNTL munisípiu Baukau”, Armando haktuir.(Jornalista: Jaime Pirez)

No More Posts Available.

No more pages to load.