Ema Na’in-Haat Tama Klandestina husi Fronteira Terrestre

by -248 views

DILI—Timoroan na’in-haat tama ho meius klandestina husi fronteira rai (terrestre) entre Nusa Tenggara Timur (NTT), iha loron Sexta no Sábadu (10-11/04/2020), maibé Forsa Tarrefa Reasaun Rápida ho autoridade sira kaer toman no lori kedas ba Dili hodi hatama iha kuarentena.

“Forsa tarrefa reasaun rápida foti ona medidas. Ita konsege halo ida ne’e tanba hetan apoiu husi líder komunitáriu sira hotu,” Porta-vóz Servisu Intergradu Jestaun Krize, Doutór Rui Maria de Araújo informa ba Jornalista sira, iha Sala de Situasaun, iha Sentru Konvensaun Dili (CCD sigla Portugués).

Ho situasaun ne’e, Doutór Rui haktuir, iha fronteira terrestre Polísia Unidade Fronteira sira hala’o kontrolu máximu ho kooperasaun husi autoridade lokál no komunidade sira atu kuidadu ho sidadaun ne’ebé kontinua tama ho meius klandestina (jalan tikus).

Rui dehan, governu liuhusi SIJK kontinua halo servisu maka’as hodi nune’e kontinua halo prevesaun no metigasaun ba moras da’et corona atu domina iha Timor Leste.

Rui informa, to’o loron 11/04/2020, sira ne’ebé tuir konfinamentu/kuarentena obrigatóriu hamutuk 800. Kompara ho loron hirak liu ba hahú menus tanba governu halo ona desizaun suspende fronteira rai no aero.

Entretantu iha loron Sexta (10/04/2020) Timor Leste rejista ona kazu moras da’et corona (COVID-19) hamutuk na’in-rua kompostu husi timoroan na’in ida no seluk sidadaun estranjeiru ne’ebé rekopera ona.

Atualizasaun dadus mundiál, ema ne’ebé infetadu hamutuk 1,701,335, mate hamutuk 102,830, no rekopera hamutuk 376,832. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.