ADVERTISEMENT

PN Deskonfia Grupu Balu Politiza Kombustivél

Mario da Costa - Ekonomia
Reportajen : Cardenio Alves
Editor : Mario da Costa
  • Share
Deputada Maria Angélica Rangel

DILI (Timor Post)- Komisaun C, trata asuntu Finansas Públiku iha Parlamentu Nasionál (PN), hato’o konesimentu verbal ba Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), hakarak halo fiskalizasaun ba mina ne’ebé sai polémika nasionál iha sosiedade.

“Kestaun ba mina maran, hosi kmisaun C, deskonfia grupu balun politiza dehan mina maran, tanba ne’e hakarak tu’un direita ba halo fiskalizasaun iha terenu,” dehan Prezidente Komisaun C, Deputada Maria Angelica Rangel, iha Plenaria Komisaun Permanente, Tersa (02/08).

Nia dehan, kestaun mina maran ka “run out of Petrol” ne’e tenke ema ne’ebé reprezentante mina nasionál mak ko’alia, tanba nia mak hatene, maibé lori fali emprezáriu ida mak ba dehan stock mina ne’e iha, ne’e sala.

Lee Mós:
AIFAESA Deteta Fatin Faan Naan Fresku iha Komoro La Ijiéniku

Nia dehan, tanba ema ne’ebé ko’alia ba mina stock ne’e iha, mak Autoridade Nasionál Petroliferu (ANPM) nu’udar reprezentante Timor Leste.

Nia hatutan, tanba halo jesataun no regula mina iha Timor-Leste ne’e ANPM, lá’os emprezáriu ida mak ba dehan fali mina stock ne’e sei iha, karik ida ne’e konsidera politizasaun.

Lee Mós:
ANPM Garante Kuantidade Kombustivél ba Públiku

Tanba ne’e nia apela, hosi komisaun C fó koñesimentu ba Prezidente Parlamentu, katak sira sei bolu Ministériu Finansas, no Autoridade ba mina nian, atu esklarese pozitivamente ba povu hodi labele pániku.

 579 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “PN Deskonfia Grupu Balu Politiza Kombustivél” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: