Ekipa Voluntáriu Sira Hanaran Movimentu Timor Leste Rega Aimoruk Prevene COVID-19 iha Sidade Dili

by -295 views

DILI- Ekipa voluntáriu sira hanaran Movimentu Timor Leste hala’o asaun umanitáriu ba movimentu transporte públiķu sira liu husi rega aimoruk ba karreta no komunidade sira nia lima.

Objetivu asaun Movimentu Timor Leste hala’o ne’e parte ida atu prevene moras Covid 19 (corona virus) no moras sira seluk.

Tuir observasaun Jornalista Timor Post iha terenu katak ekipa ne’e uza aimoruk tuir saude fo tiha ona, bainhira Karreta mai polisia UPM para jovensira rega ba Odamatan no haruka tun atu rega mos kadeira sira.

Ekipa ne’e hetan apoiu husi polisia UPM, atu para Karreta sira, maibe kuandu motorista sira lakohi atu rega ekipa ho polisia la obriga.

“Atividade hanesan Atividade ne’ebé mak ami hahu ona iha loron lima liu ba, atividade ne’e liga ho asaun umanitaria, no liga mos ho agora dadauk situasaun ne’ebé ita hasoru hela, ha’u hanoin ami hanesan joven voluntariu sira, tau hanoin hamutuk hodi oinsa ita halo netik buat ruma”, hatete koordenador Gali Soares Araujo ba Timor Post iha polisia UPM nia oin sabadu (28/03).

Ekipa ne’ebé mak halo asaun umanitáriu ne’e mai husi joven oi-oin hanesan balu servisu iha advigadu, emprezariu, polisia no parte saude mak hamutuk tau hanoin hodi halo asaun umanitáriu ne’e.

“Ami sei presiza materia balu ne’ebé mak hanesan ho ministériu saude tanba ami nia ekipamentus seidauk proprio hanesan tanke ho aimoruk”, nia dehan.

Maske ekipa ne’e sei prezisa materia balu maibe seidauk hakbesik ba ministériu saude atu husu apoiu tanba ekipa ne’e hatene katak ministériu saude agora dadauk lidera hela situasaun ida ne’e.

Ekipa ne’e hala’o asaun karidade ne’e mos hatama ona karta ba polisia nasional Timor Leste inklui prezidente da republika.

“Ami nia vontade ami hakarak lao nafatin maibe fila fali ba entidade sel-seluk oinsa mak aproveita ami nia enerjia, tanba ami nia enerjia iha, ida ne’e hatudu katak iha situasaun hanesan ne’e ita labele hein malu, ita tenke interven ona liu husi saida mak ita iha”, nia dehan.

Nia dehan sasan ne’ebé mak ekipa utiliza mai husi sira rasik, tanba seidauk hetan apoiu husi governu maibe ekipa ne’e espera governu sei hare atu tulun sira hodi servisu diak liuta.

Iha fatin hanesan komendante UPM suprentendente Basilio de Jesus hatete hanesan polisia katak hahu horkalan governu fo sai katak tama ona estadu emerjensia, UPM simu orientasaun husi komando jeral atu hare sidade Dili.

“Komesa ohin tuku ualu ita halo movimentu ida husi tasi ibun parte Tibar mai tama to’o lecidere, ita nia joven sira no komunidade lubuk ida, kuaze sira Halibur an hamutuk iha tasi ibun sira ne’e balu atu sae ro ba iha Atauro balu mos halo negosiu sosa ikan”, nia informa.

Nia hatete, polisia UPM kontinua fo hanoin ba komunidade sira katak estadu emerjensia tau interese ba povu nia moris, ema hotu nia moris, polisia UPM kontinua fo hanoin ba sira konaba oinsa atu prevene moras Covid 19 no husu ba sira para labele Halibur an iha fatin ida. (ono)

No More Posts Available.

No more pages to load.