EDTL Kontinua Instala Eletrisidade iha Manufahi, Suku Fahi-Nehan no Bubususu Difisil

by -1.137 views
Julio Pacheko Pinheiro

Julio Pacheko Pinheiro

MANUFAHI (Timor Post)—Hafoin suku hitu (7) tama iha instalasaun faze dahuluk, Xefe departamentu Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) munisípiu Manufahi, Julio Pacheco Pinheiro konfirma, EDTL aprova tan projetu instalasaun eletrisidade ba suku lima (5) ba faze daruak.

Suku benefísiu ba projetu refere maka suku Taitudak no Aituha iha postu Alas, suku Klakuk iha postu Fatuberliu, suku Orana iha postu Turiskai no suku Holarua iha postu Same.

Enkuantu suku Fahi-nehan no suku Bubususu Xefe departamentu ne’e dehan, seidauk halo levantamentu tanba kondisaun estrada difisil transporta torre sa’e ba area rurais, no klima udan. Maibé bailoro ekipa sei halo levantamentu.

“Dadus ami submete no Diresaun Nasionál Eletrisidade Timor-Leste Empreza públiku aprova tiha ona, instalasaun tuir mai sei halo iha suku Taitudak no suku Aituha iha postu Alas, komunidade eis tranzmigrasaun SP1 suku Klakuk iha postu Fatuberliu, suku Orana iha postu Turiskai inklui aldeia Tirilolo, aldeia Faturae no aldeia Falitehu suku Holarua postu Same”, informa Julio Pacheco ba Timor Post iha nia kna’ar fatin, Segunda (18/10).

Tempu badak EDTL-EP sei loke publikasaun tender empreza sira bele partisipa hodi kompete.

Entretantu projetu instalasaun ne’ebé oras ne’e prosesu tender la’o hela maka suku Daisua, Rotuto, Grotu, Tutuluru hosi postu Same, suku Liu Rai, Mindelo hosi postu Turiskai, no aldeia Weberek, suku Dotik, postu Alas, munisípiu Manufahi.

Tender instalasaun iha suku Rotuto-Same loke ona ba públiku, kompañia balun sosa ona dokumentu no sei anunsia manan na’in iha tempu badak.

Alende ne’e suku Fatukalo no suku Lesuata ne’ebé seidauk asesu ba liña eletrisidade sei esforsu haruka ba nasionál.

Operasaun Ba Ligasaun Ilegál

Pacheco Pinheiro afirma, iha tempu badak sei halo operasaun ba ligasaun illegal ba liña eletrisidade sira iha munisípiu Manufahi.

Manufahi iha kontadór rezerva 1.500 atu halo instalasaun hodi benefisiáriu sosa pulsa no bele kontribui ba EDTL-EP bele la’o di’ak.

“Ita sei halo re-instala kontadór maibé ami sei serbisu hamutuk entre autoridade seguransa munisípiu hanesan polisia no Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hodi halo operasaun ba ligasaun illegal”, dehan, Julio ba Timor Post iha nia kna’ar fatin, Segunda (18/10).

Observasaun EDTL nian ema uza eletrisidade gratuita barak ona, problema ne’e tanba fasilidade ba kontadór laiha.  Tama ona iha Manufahi kuaze rihun 40 resin kontadór atu instala ba faze dahuluk. (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.