Don Virgílio La Konkorda Kriminaliza Difamasaun no Preokopa ho Estadu Halo Lei Barak iha Timor

by -237 views

Timor Post (16/08/2020)—Arsebispu Metropolitana, Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB, subliña, la konkorda ho governu liuhusi Ministériu Justisa halo esbosu hodi kriminaliza difamasaun. Amu mós husu atu Estadu la presiza halo lei barak iha Tior Leste.

Don Virgílio dehan, lei barak bele mosu fali konfuzaun ba povu kiik sira no iha sorin seluk mosu violassaun sira hodi halo lei ne’e rasik laiha valor.

“Oras ne’e dadaun iha ita nia rain buat ne’ebé trend no sai diskusaun manas iha mídia no iha ema barak nia oin, ko’alia kona-ba esbosu lei kriminaliza difamasaun, maibé ita bo’ot sira haree didi’ak no komprende didi’ak, se ita sarani mak tuir Maromak nia ukun fuan 1 to’o 10 karik la presiza tan lei hirak ne’e,” Don Virgílio subliña ba Timor Post bainhira hala’o vizita ba Postu Administrativu Same, Munisipiu Manufahi, Domingu (16/08/2020).

Líder Igreja Katóliku Dioseze Dili ne’e hatutan, lei barak bele mosu fali konfuzaun. Tanba ne’e, nia argumenta, lolo’os labele halo lei kriminaliza difamasaun tanba iha doutrina rasik iha Maromak Nia Ukun Fuan Ualu (8) haktuir “Keta duun matak no keta bosok”.

“Ohin ita deskuti malu maka’as maibé desde tinan rihun rua ona no tinan atus lima ona evanjellu tama iha rai Timor, se ita Timoroan ki’ik ho bo’ot ita koko duni komunga dutrina katolika ninian no fiar sarani ninian la presiza lei bar-barak atu sarani moris tuir tanba Maromak nia ukun fuan los ba ita,” Don Virgílio salienta. (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.