Don Norberto Arranka Ona ba Malázia Hodi Halo Tratamentu Saúde

by -1.220 views
Prezidente Konferénsia Episkopál Timorense (CET) bispu Dioseze Maliana Don Norberto do Amaral

(Reportajen Gilberto Soares/Editor Mateus da Cruz)

DILI— Prezidente Konferénsia Episkopál Timorense (CET) bispu Dioseze Maliana Don Norberto do Amaral, Kuarta ohin, arranka ona ba hospital Malázia hodi halo tratamentu saúde.

Amu bispu Don Norberto do Amaral, ohin arranka ona ba Malázia hodi halo tratamentu iha Hospital Malázia nian, ba akompaña ho família,” dehan Xefe departamentu Apoiu Hospitalar Inkaminamentu (AHI) Emelita Augusta ba jornalista sira iha knaar fatin Kaikoli, Sesta (23/03).

Nia hatete, amu bispu arranka ohin dadeer ho aviaun Malindo Air, sai husi Aeroportu internasionál Nicolau Lobato oras tuku sia dadeer, no sei to’o iha Malázia Maizumenus oras tuku 12:10.

Notisia Relevante : kondisaun estavel don norberto muda ona ba sala vip

Nia parte la fó informasaun detallu kona-aba to’o fulan hira bispu nian tratamentu iha Malázia tanba só bele hein informasaun hosi Hospital Malázia nian.

Tuir loloos, nia hatutan, iha pasiente balun mós atu arranka ba malázia maibé  aviaun nakonu ho pasajeiru entaun parte médiku sira trata deit ticket ba Amu Bispu, enkuantu pasiente sira seluk sei tuir ba iha loron tuir mai.

Daudaun ne’e pasiente ne’ebé halo tratamentu iha ospitál Malázia, iha na’in ualu, agora daudaun atu prepara ba fali na’in ualu.

Entretantu pasiente 57 maka halo hela tratamentu iha  Hospital Indonézia, sei iha tan na’in-43 maka prepara atu arranka tan.

Antes ne’e, Diretór Klínika Hospital Nasionál Guido Valadares, Marcelino Correia, informa, Bispu Maliana Dom Norberto do Amaral sofre moras Hipertensaun.

No More Posts Available.

No more pages to load.