Deskonfia Mina iha Estasaun Risa Fuel Kahur ho Bee, Deputadu Adriano nia Karreta Paradu

by -73 views

DILI—Deskonfia mina iha estasaun Risa Fuel ne’ebé lokaliza iha Taibessi-Halilaran kahur ho bee.

Deskonfiansa ne’e mosu bainhira kliente sira lori fila mina ne’ebé sosa iha masa no iha loron Kuarta (29/01/2020) ne’e duni, karreta Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé deputadu husi PD, Adriano do Nascimento uza ba enxe mina iha estasaun ne’e, mós paradu.

“Ha’u nia karreta a’at iha pertamina (estasaun) ho naran Risa Fuel iha Taibesi Halilaran, ne’ebé parlamentu nasional kontrata hodi fornese mina ba parlamentu nasional. Sira nia mina kahur ho bee ou líkidu seluk,” Deputadu Adriano hato’o lamentasaun ne’e ba Timor Post hafoin enxe mina iha Estasaun Risa Fiel.

Deputadu ne’e haktuir, nia ba enxe mina litru 107 tanba atu ba halo fiskalizasaun iha Munisípiu Lautem, maibé tanba hasoru fali problema ne’e nia labele hala’o viajen no tenke lori karreta ne’e ba offisina.

To’o iha offisina, nia haktuir, mekániku sira hasai duni bee kahur ho mina no deskobre karreta nia bomba, enjeksi no asesoris lubuk ida mak tenke troka no tenke hameno husi Austrália.

Deputadu Adriano mós haktuir ba Timor Post katak, bainhira nia kestiona iha estasaun Risa Fuel, iha momentu ne’eba mós komunidade lubun ida ba hato’o mós reklamasaun hanesan, hodi lori fila mina (bensin) ba estasaun ne’e tanba sira nia karreta no motosikleta mós a’at hotu.

Reprejentante povu ne’e hatete, nia foin ba enxe mina ba dahuluk iha estasaun ne’e no hatene katak kompañia ne’e mak manan tender fornese mina ba parlamentu nasionál.

“Kompania ne’e parese foin hetan tender iha AMP nia ukun ne’e tanba antes ne’e kompañia Eto, Aitula mak fornese mina ba parlamentu nasionál,”Adriano haktuir.

To’o notísia ne’e públika, Timor Post seidauk konsege hetan konfirmasaun ho kompañia na’in Risa Fuel, no halo konfirmasaun ho Sekretáriu JErál Parlamentu Nasionál kona-ba kompañia ne’e manan tender horbainhira no prienxe duni kritéria ka lae.

Tuir Deputadu Adriano, fízikamente haree kompañia Risa Fuel la prienxe kritéria hodi manan tender fornese mina ba parlamentu nasionál, tanba tuir nia hatene kompañia ne’e nia sub-estasaun iha munisípiu sira mós laiha. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.