Deklarasaun Sekretáriu Estadu Julião Sei La Sai Realidade

by -513 views

DILI – Konselleiru máximu partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timoroan (KHUNTO) José dos Santos Naimori Bukar sei bolu Sekretáriu Estadu ba Formasaun Profisionál no Empregu, Julião da Silva, kona-ba deklarasaun atu rezigna-an.

“Ha’u hanoin deklarasaun ne’e nu’udar ema, nia tenke hato’o saida mak nia atu hato’o iha ne’ebá, maibé realidade nia sei la halo ida ne’e,” deklara Naimori.

“Entermu internal iha partidu nian depois mak ami ko’alia,” hatete konselleiru KHUNTO ne’e hafoin hasoru Primeiru Ministru  Taur Matan Ruak iha Palásiu Governu, tersa (17/12).

Nia rekoñese deklarasaun Sekretáriu Estadu Julião da Silva atu rezigna-an nu’udar membru governu bainhira redus tiha SEFOPE nia orsamentu no sei organiza demonstrasaun hasoru parlamentu, sente ladún seguru hodi ko’alia.

Tuir nia katak, deklarasaun Julião nian ne’e nu’udar ema ida entaun nia tenke hato’o ba públiku realidade sei la akontese rezigna-an.

Antes ne’e, Sekretáriu Estadu Julião da Silva deklara sei rezigna an bainhira ninia Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 redus maka’as.  

“Foin lalais ha’u ko’alia ho Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Agio Pereira katak se kuandu SEFOPE nia osan redús liu ha’u fó opsaun ida mak ha’u tenke rezigna an,” deklara Sekretáriu Estadu SEFOPE Julião da Silva ba jornalista sira hafoin hasoru Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru Agio Pereira iha palasiu governu, tersa (10/12).

Governante ne’e hatutan, bainhira orsamentu ba SEFOPE nian redús entaun desizaun primeiru mak presiza hadi’a, segundu mak sei organiza joven sira hodi halo demonstrasaun no ikus liu mak tenke rezigna an.

“Ha’u rezigna an di’ak liu duke ha’u ba lidera fali ida ne’ebé  osan laiha ne’e, ha’u servisu iha li’ur ne’e osan di’ak liu duke governu”, hatutan Julião.

Nia dehan, orsamentu 2020 ba SEFOPE ne’e tenke sa’e la’ós mantein tanba se kuandu hakarak redús dezempregu iha rai laran ne’e presiza investe rekursu umanu.

Julião hatete, orsamentu 2020 ba SEFOPE hamutuk millaun $.7 ne’e sei labele halo buat ida, tanba osan ki’ik liu entaun labele responde ba nesesidade sira iha SEFOPE.

Entrentantu husu kona-ba asuntu ne’ebé kolia ho PM Taur, Naimori hatan katak ne’e atu hatudu bloku koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) sólidu.

“Ha’u mai vizita atu fó parabéns ba ita nia Primeiru Ministru, tanba ita nia Primeiru Ministru bele atende servisu hotu la’o ho di’ak,” nia hatete.

Konselleru KHUNTO nee afirma ninia prezensa iha Palasiu Governu hatudu ba públiku katak AMP ne’e sólidu, la’ós hanesan espekulasaun iha rede sosiál sira.

Tuir nia, durante ne’e AMP sempre di’ak, la’ós hanesan informasaun sira ne’ebé lansa iha facebook. Nia dehan, solusaun sira ne’ebé Primeiru Ministru foti ne’e ba unidade nasionál no dezenvolvimentu nasionál, signifika katak interese boot ba povu iha estadu ida ne’e.

Relasiona ho espekulasaun ba remodelasaun, Fundadór partidu KHUNTO ne’e dehan kona-ba remodelasaun ne’e kompeténsia Primeiru Ministru nian.

Entretantu dosente UNDIL, Hugo Lourenço, hatete iha debate OJE 2020 hafoin Primeiru Ministru retira tiha proposta hatudu ona sinál katak AMP komesa la sólidu ona tanba bankada apoiu governu sai fali opozisaun.

Dosente ne’e dehan kritika ne’ebé hatudu iha debate ne’e opozisaun mosu hosi AMP nia laran, maibé situasaun ne’e sai oportunidade di’ak ba partidu opozisaun sira (Fretilin ho PD).

 “Se situasaun ne’e nafatin entaun bele mosu remodelasaun no bele iha eleisaun antesipada, ha’u hanoin katak se ita ba eleisaun antesipada ne’e ita gasta deit povu nia osan”, dehan nia. (oro)

No More Posts Available.

No more pages to load.