Deklara Kandidatu iha Ermera, Nicolau Lobato nia Oan husu Lú Olo Husik FRETILIN

by -9.320 views
Foto Espesial

Ermera (Timor Post)—Francisco Guterres Lú Olo deklara ona kandidatu ba Prezidente Repúblika perodu 2022-2027 iha Parókia Imaculada Conceição iha Ermera, Domingu (16/01/2022).

Iha okajiaun, Saudozu Nicolau Lobato nia oan mane José Lobato iha nia intervensaun subliña, bainhira Lú Olo lori tan mandatu daruak mai tenke husik Partidu FRETILIN.

“Sé ha’u bele husu Nai Prezidente, bainhira re-eleitu nafatin nu’udar Prezidente Repúblika sebele husik tiha nu’udar Prezidente Frente Revoluzionáriu Timor Leste Independente (FRETILIN),” José Lobato subliña.

José Lobato fó rajaun katak, bainhira Lú Olo halo ida ne’e bele muda presepsaun husi ema barak katak prezidente bele haliis ba FRETILIN.

“Iha mandatu Prezidente ninian, ha’u nota iha esforsu maka’asatu mantein distánsia husi ninia partidu rasik. Ida ne’e ha’u bele haree dezde 2017, iha lei lubuk ida, dekretu lubuk ida ne’ebé dala ruma ninia partidu rasik maka halo, prezidente veta tiha. Ida ne’e hatudu katak prezidente mantein hatudu ninia funsaun nu’udar reguladór iha sistema semi prezidensial,” José Lobato hatete.

Iha oportunidade, José Lobato fó nia apoiu total ba Lú Olo ne’ebé merese hanesan líder kontinuador Saudozu Nicolau Lobato.

“Ema barak mos kritika prezidente dehan estuda, estuda, estuda too gagal. Maibé ha’u haree mos, ema bele krítika, bele tolok prezidente, prezidente ne’e kalma nafatin,” José Lobato hatete.

Ho paiensia Lú Olo nian, José Lobato dehan, konsege ultra-pasa krize polítika sira durante ne’e akontese iha rai laran ho susesu.

José Lobato mos husu ba foinsa’e hotu atu durante tempu kampaña labele insuta entre líder ka kandidatu ida.

Nia rekoñese timoroan sira agora iha maturidade polítika, tanba durante ne’e maske mosu tensaun polítika maibé laiha konflitu iha karaik.

Entretantu, proponente ba kandidatu Francisco Guterres Lú Olo husi munisípiu 12 no RAEOA hamutuk Rihun 125.

Hafoin simu lista proponente husi ekipa sussesu, Lú Olo deklara nia kandidatura ho onra boot ba konfiansa daruak sai prezidente repúblika hodi servi interese povu no nasaun.

“Konfiansa ne’e mai husi veteranus, jerasaun patriota, husi katuas no ferik, juventude loriku aswain, mai husi natar nain no toos nain sira, produtor kafé, traballadór husi setór públiku no privadu, estudante, intelektual no akadémiku sira, husi munisípiu hotu-hotu to’o RAIOA. Ha’u sente onradu tebes ho konfiansamaluk sira fó mai ha’u. Konfiansa ida mai husi ita nia povu soberanu,” Lú Olo sumbliña. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.