CVTL Rekruta Pesoál Saúde 60 Apoiu Ba Covid-19

by -215 views
Madalena Hanjam

Reporter Olga Soares/Editor Marcos Fernandes

DILI (Timor Post) — Cruz Vermella Timor-Leste (CVTL) rekruta tan pesoál saúde na’in neenulu (60) hodi apoiu servisu ba iha Covid-19 nia n.

“Durante situasaun Covid-19, ami rekruta pesoál saúde hamutuk na’in 60 hosi númeru ne’e kompostu hosi médiku na’in 30 no enfermeiru na’in 30, rekursu hirak ne’e ba apoiu ministériu saúde”, Prezidente CVTL, Madalena Hanjam ba jornalista sira, iha edifísiu CVTL Kolmera Dili, Tersa (22/06).

Nia konta, rekursu ne’ebé CVTL, rekruta balun governu foti fila fali, entaun CVTL, kontinua halo rekruta, maibé depende ba nesesidade.

“Iha ne’e mós, ami rekruta ema tékniku sira atu, halo movimentu ba mobile klínika sira, hanesan doutora no enfermeiru hodi ajuda nafatin ba iha fatin risku sira”, nia subliña.

Nia dehan, afirma CVTL rekruta pesoál saúde sira, tanba iha fasilidade saúde balun presiza tebes pesoál saúde atu servisu troka malu ba iha atividade Covid-19 nian.

Antes ne’e, Adjunta Koordenadora SS-SIJK, Odete da Silva Viegas, informa MS preparadu rekursu ba iha vasina Covid-19 hamutuk 1.736, ema hirak ne’e  kolokadu ba kampaña vasina Covid-19.

Nia salienta forsa servisu ne’ebé iha sufisiente hela atu bele implementa kampaña vasinasaun Covid-19 iha rai laran, maibé kuantidade vasina boot mak sei iha posibilidade aumenta atu bele aselera atendimentu ho di’ak.

“Rekursu umanu ita sufisiente ba de’it vasina iha nivel nasionál ita iha ema ne’ebé hein treinadu hamutuk 1.736”, Odete informa.

Nia hatete, ema hirak ne’e, liuliu ekipa liña frente ne’ebe simu ona vasina AstraZeneca doze dahuluk iha fulan Abríl tinan 2021, daudaun ne’e simu doze segundu, no vasina AstraZeneca doze dahuluk hahú lansa ona iha munisípiu sira, ne’ebé fó prioridade ba sidadaun idade 60 ba leten no sira ne’ebé ho moras króniku. (Lee Notisia Seluk Iha JornalDiariu Timor Post)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.