COVID-19: Xanana haleu Fronteira no husu Autoridade Kaptura Sidadaun Tama Ilegal no Prosesa ba Kadeia

by -636 views

Timor Post (19/08/2020)—Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão marka ona ajenda no hahú husi vila Rejiaun Autónomu Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA) no sei haleu fronteira terrestre sira iha parte sul no husu ba autoridade seguransa atu halo kapturasaun ba sidadaun sira ne’ebé tama ilegál hodi lori ba kuarentena no prosesa ba kadeia.

Xanana hatete, maske nia rasik konsidera pesti corona (COVID-19) seidauk tama iha Timor Leste, maibé timoroan sira tenke kuidadu nafatin liuliu halo prevensaun.

“Loos duni ita laiha. Maibé laiha ema ida bele dehan katak ita sei la hetan. Laiha! Laiha!. Ne’e ha’u mak dehan. Tanba, iha mundu dezenvolvidu, buat hotu iha la konsege kontrola, aimoruk seidauk iha,” Xanana subliña bainhira sorumutu ho komunidade Aldeia Nianapu ho Oebaha ne’ebé konsentra hamutuk iha Suku Bobometo, Postru Administrativu Oesilo, Rejiaun Autónomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA).

Xanana dehan, maske moras ne’e seidauk iha Timor maibé bainhira estadu la tau atensaun maka ema sei mate hanesan nehek, tanba iha rai seluk ne’ebé dezenvolvidu ona, maibé ema mate tanba moras ne’e rihun ba rihun liuliu ba ferik ho katuas sira ne’ebé idade avansadu no hirak ne’ebé hetan hela moras laran.

Nia hatutan, sé situasaun ida ne’e mak akontese iha Timor maka loron ida de’it aldei ka suku ida bele mate mohu. Tanba ne’e, misaun sívika ne’ebé nia hala’o haleu daudauk territóriu no tama iha Oekusi liuliu sei haleu fronteira sira atu fó hatene ba seguransa sira atu mantein disiplina.

Nune’e, Xanana dehan, bainhira la kuidadu no atensaun di’ak maka moras a’at ne’e sei tama duni iha rai laran no sei fó susar boot ba timoroan sira.

Xanana hatete, estadu emerjénsia nu’udar meius di’ak atu nune’e halo prevensaun, maibé tanba moras ne’e importadu, maka atensaun maka’as mak iha fronteira no portu sira.

Xanana husu povu tomak atu pasiénsia iha luta hasoru inimigu invezivel ida ne’e.

“Tanba ne’e ha’u mai hamutuk, ita, liuliu iha fronteira atu taka tiha fronteira. Labele tama sai husi jalan tikus (dalan ilegál). Tanba iha sorin ne’eba mós hetan ona uitoan,” Xanana hatete.

Xanana nia asaun ne’e aleinde esplika kona-ba impaktu husi COVID-19, líder karismátiku ne’e mós fahe sasan nesesidade báziku ba povu kbiit laek sira ne’ebé autoridade lokál sira foti ona dadus.

Xanana mós esplika, sasan ne’ebé fahe, timoroan sira ne’ebé iha kbiit uitoan maka tau hamutuk hodi fó apoiu fali ba kbiit laek sira, tanba durante COVID-19 no estadu aplika estadu emerjénsia fó impaktu tebes ba situasaun ekonomia iha rai laran liuliu família ne’ebé kbiit laek.

Entretantu Estadu liuhusi governu iha fulan hirak liu ba rejista ona pozetivu ba pesti Corona alias COVID-19 no deklara ona estadu emerjénsia ba dala-haat. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.