CNE Mantein Expedito Sai Moderador ba Debate Entre Kandidatu PR

by -318 views
Prezidente interinu Konsellu Imprensa, Expedito dias Ximenes, Foto KI

DILI (Timor Post)- Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-Sigla Portugés), kotinua mantein Prezidente interinu Konsellu Imprensa, Expedito dias Ximenes, hodi sai moderador ba debate entre kandidatu Prezidente Republika, ne’ebé sei fo sai aban, iha Kanál GMN TV.

Prezidente CNE, Jose Belo, hatete, prosesu hili moderador iha debate ne’e la’ós naran hili dei’it maibé liu hosi mekanismu.

“Desizaun ne’ebe hili prezidente konsellu imprensa sai moderador ne’e la’ós hili husi prezidente maibe hili husi komisariu hotu-hotu, liu husi mekanismu balun, ne’ebe Sira aprezenta Mai, hodi hare’e Sira Nia perfil maibe hanesan Prezidente Interinu Konselu Imprensa iha meritu no kapasidade nato’on iha Televizaun hodi modera,”nia dehan iha Edifísiu CNE, Kaikoli, Segunda, (14/03).

Nia hatete, konteudu ba debate publiku Ida nee la’os grande intervista hanesan iha RTTL, GMN TV, TVe, maibe  antes intervista ne’e CNE prepara regulamentu ida katak pergunta nee relasiona ho misaun no vizaun ba programa sira iha, no moderador rasik la’ós intervista ho hanoin rasik maibe perguntas sira ne’e prepara husi CNE ho instituisaun, pesoalidade privilejiu Sira ne’ebe mak ho kapasidade di’ak.

Sei iha pergunta 20 maka sei husu ba kandidatu hotu-hotu, nebe sei tuir debate publiku aban. Liu hosi debate ne’e kandidatu hotu-hotu bele pronunsia sira nia misaun no vizaun no mos programa tinan lima lidera povu.

Hatán publiku nian tanba sa debate ne’e la realiza iha televizaun publiku hanesan RTTL, konaba kuostaun ne’e, prezidente CNE dehan, CNE deside hili GMN TV sira nian kuotasaun baratu liu kompara ho RTTL.

“Tamba iha media tolu Mak aprezenta Sira nia kotasaun, maibe TVe la konsege aprejenta, no iha deit Mak media RTTL ho GMTV, RTTL aprezenta ninia kuotasaun katak, atu halo life, kustu minimu 4.800, seidauk Konta hotu ba material Sira,  maibe Mill sanulu-resin rua neebe aprezenta husi GMN TV konta hamutuk ho ekipamemtu, nune’e CNE simu nia nudar mediador ba programa ida nee,”nia esplika.

Tanba ne’e nia dehan, prosesu tomak ne’ebé CNE halo tuir duni lei no CNE hanesan orgaun indepedente no orgaun Ida ne’e autonomia finanseira no nia iha kompetensia tomak atu deside saida Mak administrasaun halao, no sei la simu presaun husi  kandidatu ida-idak, partidu politiku, sei la tolera Ida ne’e.

“Comisaun Nasional Eleisaun, prontu ko’alia ho se’e deit kona-ba asuntu Ida nee, nune’e husu ba Timor oan hotu-hotu fiar malu hodi servi ba Ema Sira nudar sidadaun Timor oan hotu-hotu hodi tane a’as dignidade nasaun no povu nian,”hakotu.

Antes ne’e,  Prezidente Ekipa Susesu Kandidatu Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo, Fernando Dias Gusmão, la aseita Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-Sigla Portugés), nomeia atuál prezidente Interinu Konsellu Imprensa, Expedito Dias Ximenes, hodi sai moderadór ba debate entre kandidatura Prezidente Repúblika periodu 2022-2027.

“Fretilin kontra desizaun CNE nian ne’ebé nomeia señór Expedito Dias Ximenes ne’ebé nu’udar funsionariu ida iha media privadu GMNTV atu sai Moderadór ba debate ida ne’e no durante ne’e la hatudu imparsialidade iha nia knaar ,” dehan Fernando Gusmão iha Salaun Luz Clarita Formoza, Sábadu (12/03).

Ekipa susesu Fretilin sujere CNE nomeia ema ida hosi parte akadémiku hodi lidera debate ne’e.(Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu youtube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.