Bispu Basilio husu Partidu Foun Halo Netik Buat Foun

by -75 views

Timor Post (02/08/2020)-Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento la tau kestaun ba timoroan sira harii tan partidu politiku foun tanba Timor Leste opta multi partidarizmu, maibe husu atu halo netik buat foun.

Buat foun ne’ebe Amu hakarak maka tenke liberta povu no nasaun husi kiak no mukit, laos harii partidu ba hetan kadeira ikus mai husik povu kontinua terus no dezenvolvimentu kontinua hakdasak.

Kestaun ne’e Bispo Basilio hato’o relasiona partidu politiku foun balun komesa hatudu an hodi kompete iha eleisaun jeral tinan 2023 mai.

“Ha’u la hatene atu hanoin saida, ita nia rai ida ne’e ki’ikoan partidu barak demais, agora se’e la hatene partidu sira uluk hirak ne’e lakon ka hirak uluk ne’e sei nafatin, agora hirak uluk ne’e lakon oke hirak ne’e-ne’e mosu, maibe partidu sira mosu mai ne’e partidu sira sai hanesan grupu ne’ebe iha ideia ne’ebe propoin ba publiku atu bele hodi hatudu katak sira nia dutrina ne’e hanoin katak liu husi sira nia dutrina ne’e bele organiza an diak liu, i halo pais ida ne’e-ne’e hetan progresu diak liu, agora mosu mai para buat ne’ebe hirak seluk halo ona ne’e, hau hanoin lalika, mais pronto ida ne’e-ne’e buat liberdade organizasaun politika ida-idak halo maibe buat importante ne’e maka ne’e halo buat ruma foun hare liu ba interese nasaun nian,” dehan Bispu Basilio ba Timor Post Domingu (2/8/2020) hafoin perzidi misa Domingu iha Baukau.

“Sein duvida hau hanoin katak sidadaun sira la rekoinese sira nia an iha dutrina ne’ebe ke partidu tuan sira aprezenta, ne’ebe pronto ida ne’e-ne’e dinamizmu diak ida katak iha ema ne’ebe sei preukupa ba nasaun ida ne’e nia moris hodi dehan, ita hare ba hirak ne’e kbi’it la iha ka ou buat ne’ebe sira profoin ne’e la monu ba pais nia laran, sidadaun sira nia laran. Ne’eduni ita koko to’ok aprezenta buat foun hodi hare se’e sidadaun sira gosta ita nia programa, pois halo mos programa, I ezekuta, ba hau iha deit kriteriu ida mak kompetensia, kompetensia ema nian, it abele iha programa oi-oin maibe se’e ita la iha ema hodi ba ezekuta programa, buat hotu iha deit surat tahan” (gut)

No More Posts Available.

No more pages to load.