BCTL Lansa RelatóriuTrimestral Fundu Mina-Rai Timor Leste nian Tun ba $17,03

by -201 views

DILI—Banku Sentrál Timor-Leste (BCTL), Segunda (04/05/2020) lansa relatóriu trimestrál Fundu Mina-Rai Timór-Leste nian ba trimestre dahuluk ne’ebé termina iha loron 31 marsu 2020 ne’ebé hatudu kapitál fundu nian tun husi billiaun $17,69 ba billiaun $17,03.

Vise-Governadór BCTL, Venancio Alves Maria, iha lansamentu relatóriu ne’e esplika, relatóriu ne’e hatudu katak totál reseita ne’ebé maka simu iha trimestre ne’e hamutuk millaun $181,11, ne’ebé kompostu husi kontribuisaun husi kontribuinte sira bafundu hamutuk millaun $70,69 no pagamentu ba royalty ne’ebé simu husi Autoridade Nasionál Petróleu (ANP) millaun $105,04 no anuál husi pipeline fee hamutuk millaun mak $5,39.

Rendimentu husi investimentu fundu nian ne’e hamutuk millaun -$843,99, kompostu husi kupaun no jurus ne’ebé simu hamutuk millaun $102,21, maibé iha mudansa iha valór merkadu nian millaun -$938,08 no movimentu kambiais lakon mak millaun -$2,83 iha trimestre ne’e.

“Rezultadu rendimentu ba karteira fundu nian durante trimestre ne’e porsentu -4,70, enkuantu rendimentu sasukat benchmark nian ba períodu ne’e mak porsentu -4,99,” Venancio subliña.

Iha loron 28/04/2020, Konsellu de-Administrasaun nian marka diskusaun sobre dezenvovimentu situasaun atuál relasiona ho pandemia Covid – 19 no ninia implikasaun ba setor finanseira no ekonomia nasionál. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.