Baskulante Dili-Bobonaru Baku Fila iha Tamhouk

by -592 views
Asidente iha Aldeia Sarai, Suku Soro, Postu Administrative Ainaru Villa, Munisípiu Ainaru, Imajen Esp

(Reportajen Korrespondente Manufahi, Luis Casmeiro/Editor Mateus da Cruz)

MANUFAHI (Timor Post)— Kauza karreta Baskulante ida ho xapa matríkula 60.242 baku fila iha Tamhouk, akontese tanba kondutór seidauk iha esperiénsia di’ak atu lori karreta.

Asidente ne’e akontese maizumenus tuku 6 dadersan Oras Timor Leste (OTL), iha Aldeia Sarai, Suku Soro, Postu Administrative Ainaru Villa, Munisípiu Ainaru.

Tuir Segundu Komandante Komandu Polísia Munisípiu Ainaru, Superintendente Asistente Polisia, Mario Vitor da Costa, informa, karreta Baskulante ne’ebé baku fila ne’e hosi Rahmat Timor Di’ak (RTD). Karreta ne’e halai diresaun Dili ba Bobonaru atu tula sasán sesta bázika

Tuir kronolojia, Iha tuku 6 oras dadeersan karreta rua kompostu husi mean ida no Baskulante liu husi areadores munisípiu Ainaru to’o dalan tun ba Ponte Tamhouk, iha ne’ebá dalan tun kondutór sama travaun la hetan nune’e karreta ho oin halai sees hosi estrada tun ba mota laran. Maizumenus distánsia metru 60 hosi estrada.

“Tuir identifikasaun polisia haree katak kondutór seidauk iha esperiénsia kondús karreta iha dalan tun inklui seidauk  iha karta kondusaun,” nia hatete ba jornalista, Via Telefone.

Nia dehan, hafoin asidente ne’e akontese, parte polisia kontaktu kedas ambulánsia hodi evakua kedas kondutór ho konjak ba Hospital Ainaru. Kondisaun Kondutor  no ajudante sofre kanek kaman.

Polisia kontinua investiga karreta laran maibé la laiha evidénsia alcohol iha ne’ebá, maibé kondisaun karreta estragu maka’as tanba hetan pankada ba fatuk, nune’e to’o agora kareta baskulante sei iha hela mota laran.

“Polisia tránzitu halo ona xamada ba kondutór ho patraun no atu sira aprezenta aan iha komandu polisia munisípiu Ainaru hodi kumpre rekizitu ne’ebé impoin tuir lei tránzitu nian,” nia hatete.(Lee notisia seluk iha Timor Post/Asesu You Tube Timor post)

No More Posts Available.

No more pages to load.