Bankada CNRT la hakfodak ho Alkatiri keixa hasoru sira ba Ministeriu Publiku

by -132 views

Timor Post (06/11/2020)-Bankada CNRT iha Parlamentu Nasional liu husi Xefe Bankada Duarte Nunes afirma, prontu ba hatan keixa hasoru sira husi Mari Alkatiri iha Ministeriu Publiku no Tribunal ba kualker aktu ne’ebe iha.

Duarte dehan, sidadaun hotu iha direitu bainhira sente sai vitima ba hatoo keixa ba autoridade kompetente, maibe ne’e prosesu ida ne’ebe sei la’o tuir dalan legal.

“Bainhira ema lori ema seluk ba Tribunal, ne’e direitu, tanba sente ofendidu ka sente prezudikadu ho deklarasaun ruma. Ami hanesan autor ba deklarasaun ne’ebe prezudika doutor Mari Alkatiri, se nia sente prezudikadu, ami hanoin ami prontu atu ba hatan, tenke submete ba lei, lei mak orienta ita, ita tenke kumpri lei sira ne’e,” Duarte sublina ba jornalista sira iha PN, sesta (06/11/2020).

“Ami hein de’it, karik iha pedidu ruma hosi Ministeriu Publiku ka Tribunal, ami prontu,” Duarte afirma.

Duarte hatete, embora hanesan deputadu iha imunidade, maibe kualker maneira tenke liuhosi prosesu, tenke mai iha PN, depois aprezenta ba komisaun, depois mak deside atu ba hatan ou lae.

“Hanesan deputadu ami prontu, tanba lei mak bolu. Maibe prosesu ne’e sei mai iha ne’e (PN), depois ba iha komisaun notifika, depois ba iha plenária autoriza, ami ba hatan”. Duarte dehan.

Entretantu Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Bim Amude Alkatiri hafoin hatoo keixa ba MP, hatete, keixa ne’ebe nia hatoo hasoru deputadu hotu iha bankada CNRT relasiona ho deklarasaun bankada nian liuhusi konferensia imprensa.

Alkatiri la temi deklarasaun saida mak nia lori ba prosesu tanba dehan segredu justisa.

Iha oportunidade, Alkatiri mos promete, sei lori mos ema ne’ebe hasai deklarasaun kona-ba kazu Skylight hodi halo mos akujasaun hasoru nia.

(Jornalista : Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.